Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Бусад албан газрууд

Сум дундын Хүн эмнэлэг        

 

 Ñóìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ íü анх 1924 онд байгуулагдсан бөгөөд 2003 îíîîñ Ñóì äóíäûí ýìíýëýã íýðòýéãýýð íàðèéí ìýðãýæëèéí èõ ýì÷ 4, áàãà ýì÷ 6, áóñàä ¿éë÷èëãýýíèé 20, íèéò 30 àæèë÷èäòàé, 17 îðòîé èðãýääýý ¿éë÷èëæ áàéíà. Æèëäýý äóíäæààð 8000 èðãýäýä ¿çëýã õèéæ, 450 õ¿í õýâòýí ýì÷ë¿¿ëæ áàéíà.

ÝÕÎ áîëîí ç¿ðõíèé öàõèëãààí áè÷ëýãèéí àïïàðàò, ëàáîðàòîðè, õàãàëãàà, òºðºõèéí çýðýã íàðèéí ìýðãýæëèéí òåõíèê õýðýãñë¿¿äýýð ýì÷èëãýý îíîøëîãîî õèéæ áàéíà. 2007-2008 îíä 322.2 ñàÿ òºãðºãèéí óëñûí òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð ýìíýëãèéí øèíý áàðèëãà, 16.6 ñàÿ òºãðºãèéí òºñëèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð ýì÷èéí áîëîí ãàðààæèéí áàéð áàðèãäàæ àøèãëàëòàíä îðñîí. 2009-2010 онд ТА-2 төслийн 11,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр эмийн сангийн байрòàé áîëñîí байна.

          ЕÁСургууль

Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü 1925 îíä áàéãóóëàãäàæ îäîîãîîð 45 áàãø, ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýã÷èä, 5 óäèðäàõ àæèëòàí, 31 ¿éë÷èëãýýíèé àæèëòàí, íèéò 80 áàãø, àæèë÷èäòàé, õè÷ýýëèéí 2 áàéð, 120 õ¿¿õäèéí áàãòààìæòàé äîòóóð áàéð, õàëóóí óñ, õîîëíû ãàçàð, 1-5 äóãààð àíãèéí ¯äèéí öàéíû ãàçàð, ÀÁÁ-ûí Ãýãýýðýë òºâ, òåõíîëîãèéí 2 ñóðãàëòûí êàáèíåò, ñóðãàëòûí 14 êîìïüþòåð á¿õèé ìýäýýëýë ç¿éí êàáèíåò, 9 èæ á¿ðýí êîìïüþòåð á¿õèé áàãø íàðûí ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ òàíõèì, 20 õ¿íèé ñóóäàëòàé íîìûí ñàíòàéãààð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ, 870 ñóðàã÷èä 28 á¿ëýãò õóâààãäàí ñóðàëöàæ áàéíà.

2006 îíä Íîðäèêèéí ñàíãèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð áàãà ñóðãóóëèéí áàðèëãà øèíýýð áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëñàí áºãººä äîòóóð áàéðàíä 140.0 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºí㺺ð èõ çàñâàðûí àæèë õèéæ 28.0 ñàÿ òºãðºãèéí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæòýé болсон.

ѪÁîëîâñðîë îëãîõ õ¿¿õäèéí öýöýðëýã нь 1957 онд Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын санаачилгаар “Өрх гэрийн цэцэрлэг” нэртэй, 20 хүүхэд, 5 багш, ажилчидтайгаар байгуулагдсан бөгөөд одоо 32 багш, ажилчидтай, ºäðèéí ñóðãàëòààð 8 бүлýãò 214 õ¿¿õýä, õóâèëáàðò ñóðãàëòààð 20 õ¿¿õýä, íèéò 264 õ¿¿õýä õ¿ì¿¿æèæ áàéíà. 

                                                               Ñоёлын төв

     Сумын Соёлын төв нь анх 1960 онд Ажилчдын клуб нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан ба 2004 îíоос 300 õ¿íèé ñóóäàëòàé зориулалтын байртай болж, 2008 îíîîñ îðîí òîîíû 8 àæèë÷èäòàé, îð÷èí ¿åèéí øààðäëàãà õàíãàñàí òåõíèê õýðýãñýë, õºãæìèéí çýìñãýýð õàíãàãäàн жилд дунджаар 1500,0 мянган төгрөгийн өөрийн орлоготой ажиллаж, 15,0 - 20,0 мянган хүнд соёл, спортын үйлчилгээг хүргэж байна. Тус төв нь МУГЖ Д.Дашням агсны нэрэмжит “Улзын намар” зохиолын дууны бүсийн наадам, Онон, Улз сав нутгийн тамирчдын дундах гар бөмбөгийн тэмцээн, Даншигийн их аварга Жамъянгын нэрэмжит өсвөрийн бөхчүүдийн барилдаан зэрэг бүс нутгийн чанартай уралдаан тэмцээнүүдийг уламжлал болгон зохион явуулж байна.

Бусад албан газрууд

мэдээлэл оруулах

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...