Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Статистик

445327
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Өнгөрсөн долоо хоногт
Энэ сард
Өмнөх сард
Нийт
83
789
2434
439804
14040
19989
445327

Your IP: 54.162.121.80
Server Time: 2018-04-20 01:20:18

Тамгын газрын төлөвлөгөө

                                                   Äîðíîä àéìãèéí Áàÿí-Óóë ñóìûí Çàñàã äàðãûí

                                            Òàìãûí ãàçðûí 2012 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº

¯éë àæèëëàãàà

Õóãàöàà

                                                Íýã . Òºðèéí óäèðäëàãûí õ¿ðýýíä

1.1   Òºðèéí áîäëîãûí òàëààð:

1.1.1. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Тамгын газрын байрыг шинэчлэхэд анхааран ажиллаж, шаардлагатай компьютер техник хэрэгслэлээр хангана.

 

 

æèëäýý

1.1.2. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдэлтэнд хяналт тавьж ажиллах ажлынхэсэг томилон тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах, Òºðèéí àëáàí õààã÷èäòàé ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ ãýðýýíèé áèåëýëòèéã õàãàñ, á¿òýí æèëýýð ä¿ãíýí àæèëëàíà

 

æèëäýý

1.1.3. Төрийн албан хаагчдыг ажлын байранд нь суралцуулж, урт богино хугацааны сургалтанд хамруулан ажлын бүтээмж ,ёс зүй , хариуцлагыг дээшлүүлэхэд анхааарч ажиллана.

 

 

æèëäýý

1.1.4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх зорилгоор мэдээллийн гэрлэн самбар байрлуулж, вэб сайт нээн ажиллуулна.

1-р улиралд

1.1.5. Төрийн áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä èðãýäèéí îðîëöîõ îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýí ñàð á¿ðèéí 30-íû ºäðèéã “Èðãýäòýé óóëçàõ ºäºð” áîëãîíтөлөвлөгөө гарган ажил зохион байгуулах,” Íýýëòòýé õààëãàíû ºäөр”-ийг  графикт хугацаанд нь çîõèîí áàéãóóëíà.

 

æèëäýý

1.1.6. Тамгын газрын зочид буудлыг барьж дуусган ашиглалтанд оруулах, тоног    төхөөрөмж авах

жилдээ

1.1.7. Багийн төвийн тохижолтонд анхаарч 1,3-р багийн төвийн барилгын ажлыг дуусган тохижуулан ашиглалтанд оруулна.

2-р улиралд

1.2  Õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ òàëààð:

1.2.1. Õóóëü   òîãòîîìæ, á¿õ øàòíû ÈÒÕ, Çàñàã äàðãûí òîãòîîë, çàõèðàìæèéã îëîí íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ, íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ òàëä àíõààð÷ áàã áàéãóóëëàãàä ñóðòàë÷èëãààíû áóëàíã àæèëëóóëæ ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû àëáààð äàìæóóëàí   ìýäýýëëèéã òºðºë á¿ðèéí õýëáýðýýð èðãýäýä õ¿ðãýíý.

 

 

Æèëäýý

1.2.2. Тамгын газрын графикт мэдээ тайлан,Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí á¿ðýëäýõ¿¿í õºäºë㺺íèé òàéëàíã õóãàöààíä íü òóøààõ

 

æèëäýý

1.2.3. Èðãýíèé á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí àëáàíû ¿íäñýí ìýäýýëëèéí ñàíä ìýäýýëýë íü á¿ðýí îðîîã¿é èðãýíèé ìýäýýëëèéã á¿ðýí îðóóëàõ , çàñàã çàõèðãàà çàâñàðäñàí èðãýäèéí   øèëæèëò õºäºë㺺íèé àñóóäëûã öýãöëýõ, ухаалаг иргэний үнэмлэх олгох ажлыг зохион байгуулна

 

Æèëäýý

1.2.4. Төрийн албан хаагчдад шаардлагатай хууль тогтоомжийг судлуулах, сургалт зохион байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжуудаар хагас жил тутам шалгалт авч байх

 

1,3-ð óëèðàëä

1.2.5. Àéìàã, ñóìûí çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, ¿íäñýí ÷èãëýëèéí çààëòóóäûã õîëáîãäîõ àëáàí ãàçàð, àæèëòàí òóñ á¿ðò õóâèéí õýðýã íýýí õýðýãæèëòèéã õàíãàí àæèëëàõ

 

1-р сард

1.3  Гадаад харилцааны талаар:

1.3.1. Хөрш зэргэлдээ аймаг, сумдын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага солилцох,тойрон аяллыг зохион байгуулах

 

жилдээ

1.3.2. Хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын муж, районуудын удирдлагуудтай уламжлалт харилцааг шинэ шатанд гаргаж эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд хамтарч ажиллана.

 

 

жилдээ

                                       Õî¸ð: Íèéãìèéí áîäëîãûí õ¿ðýýíä

2.1    Õ¿í     àìûí áîäëîãûí òàëààð:

2.1.1 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн иргэдийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, төсөл хөтөлбөрт хамруулах

 

 

æèëäýý

2.1.2. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí èäýâõòýé áîäëîãûí õ¿ðýýíä èðãýäèéã áàéíãûí áîëîí ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàõàä àíõààð÷ àæèëëàí , мэргэжлийн сургалтанд хамруулах замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах бодлого барьж ажиллана

 

Æèëäýý

 

 

2.1.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжиж байгаа зээл, төслийг оновчтой хэрэгжүүлж биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах

 

жилдээ

                                 Ãóðàâ: Ýäèéí çàñàã,Áàéãàëü îð÷íû áîäëîãûí õ¿ðýýíä

3.1      Ýäèéí çàñàã, òºñºâ ñàíõ¿¿ãèéí òàëààð:

3.1.1. Òàòâàðûí áààç ñóóðèéã ºðãºòãºí, îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûã æèëä äóíäæààð 15-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿ëæ, òºëºâëºãººã íýð òºð뺺ð íü æèãä õàíãàí áèåë¿¿ëíý.

 

 

 

 

Æèëäýý

3.1.2. Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûí á¿ðä¿¿ëýëò, çàðöóóëàëò, ºì÷ õºðºíãèéí àøèãëàëò, õàäãàëàëòàíä òàâèõ õÿíàëòûã ñàéæðóóëàí төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ºð àâëàãàã¿é àæèëëàí, мэдээллийг сар бүр иргэдэд хүргэнэ.

 

æèëäýý

3.2. Дэд бүтцийн талаар

3.2.1. Зам гүүрийн засварын ажлыг тогтмол хийж замын тэмдэг, тэмдэглэгээг хийлгэнэ.

 

2,3-р улиралд

3.3. Хүнс хөдөө аж ахуй байгаль орчны талаар

3.3.1. Байгаль орчны хяналт шалгалтыг сайжруулж, зөрчлийг бууруулах зорилгоор Дархинтын давааны өвөр, Ар Битүүд байгаль хамгаалагчийн ажлын байр барьж, 2 байгаль хамгаалагчийг унаажуулахад анхаар ажиллана.

 

 

жилдээ

3.3.2. Áýë÷ýýðèéí óñàí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð õóäàã óñò öýãèéí òîîã íýìýãä¿¿ëæ, àøèãëàëò õàìãààëàëòûã ñàéæðóóëíà.

 

æèëäýý

3.3.3. Улз голын гүүрний байгаль орчны хяналтын постны байрыг тохижуулах ажлыг хийнэ.

 

1-р улиралд

3.3.4. Малын тоо толгойг жил бүр өсгөх, үүлдэр угсаа ашиг шимийг сайжруулах, мал сүргийг элдэв халдварт , паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, “Монгол мал”,”Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллана.

 

жилдээ

3.3.5. Сумын нийт мал сүрэгт ангилалт, үзлэг, үржлийн ажлуудыг хийж бүртгэлжүүлэх, ээмэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

2-р улиралд

3.3.6. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мал нядалгааны газар байгуулж, мал, мах бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулалтанд оруулна.

жилдээ

                         ĺðºâ. Áàòëàí õàìãààëàõ, ãàìøãààñ õàìãààëàõ òàëààð:

4.1. Öýðãèéí øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýëèéã õóãàöààíä íü õèéæ , ä¿í ìýäýýã àéìãèéí    

Öýðãèéí øòàáò òóøààõ, цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн тооцооны хуудсыг бүрэн  бичилт хийж аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт цахим мэдээллийн санд шивж оруулах ажлыг бүрэн дуусгана.

 

 

1-р улиралд

4.2. 2 дугааð ýýëæèéí   öýðýã òàòëàãà, ýì÷ íàðûí óðüä÷èëñàí ¿çëýãò öýðãèéí íàñíû çàëóó÷óóäûã á¿ðòãýëèéí äàãóó á¿ðýí õàìðóóëна.

 

2-ð óëèðàëä

4.3. Èðãýäèéã öýðãèéí àëáûã ñàéí äóðûí ¿íäñýí äýýð ãýðýýãýýð áîëîí áèåýð, ä¿éö¿¿ëýõ, ìºíãºí òºëáºðèéí õýëáýðýýð   îðëóóëàí õààæ áóé áàéäàëä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ мөнгөн төлбөр ноогдсон иргэдийн төлбөрийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

Æèëäýý

4.4. Гамшгаас хамгаалах алба, штабын бэлэн байдал чадавхийг дээшлүүлж, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна.

1-р улиралд

4.5. Ñóìûí   Ãàìøãààñ õàìãààëàõ   áýëýí áàéäëûí òºëºâëºãººíä òîäîòãîë õèéæ áàòëóóëàí àæèëëàна.

 

1-ð óëèðàëä

4.6. Ãàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ øóóðõàé áàã áîëîí 1,2-ð ýýëæèéí èðãýäèéã áàãèéí Зàñàã äàðãà íàðòàé õàìòðàí òîìèëæ   áàãàæ     çýâñýãëýìæ   òîíîã òºõººðºìæèéн хангалтыг сайжруулан ашиглалт хадгалалтанд хяналт тавьж ажиллана.

 

1-ð óëèðàëä

4.7 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлын үзлэгт бэлтгэж амжилттай дүн үзүүлнэ.

жилдээ

Сэтгэгдэл   

 
0 #2 ggg 2013-11-06 03:14
:lol: :lol:
Quote
 
 
+1 #1 chuluun 2012-11-21 04:39
zaluu bolobson huchng demjij ajlladag shuu daanch hutgaasaa songon shalgaruulj abah heregtei
Quote
 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...