Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ажлын чиг үүрэг

Ажлын байрны зорилго:

      Төрөөс баримтлах нийгмийн даатгалын хуулийн бодлого, зорилтыг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх, сурталчилах, биелэлтэд хяналт тавих, даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоох, олгох, ажил олгогч, даатгуулагчийн шимтгэлийг хугацаанд нь төвлөрүүлэх, орлогыг сар, улирлын орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангах, иргэдийг ЭМД-д хамруулах, даатгалын хүрээг өргөтгөх, эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг авах нөхцлийг бүрдүүлэх, даатгуулагчийн эрх ашгийг хамгаалахад оршино.


Ажлын байрын үндсэн зорилт:

 

   1.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу даатгуулагчдын тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох баримтын үндэслэлийг нарийвчлан шалган, үнэн зөв тогтоон хугацаанд ньт олгоно.

   2.Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сар, улирлын орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх, сангуудын орлого, зарлагын тайлан тооцоог хугацаанд нь чанартай гаргах, шимтгалийг өр авлагыг үүсгэхгүй байх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, хуульд заасны дагуу арга хэмжээ авна.

   3.Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, төрийн болон төрийн бус холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллан даатгуулагчдад болон эрүүл мэндийн даатгалыг сурталчилах, таниулах оновчтой хэлбэрийг сонгож ажиллана.

   4.Орон нутгийн Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр хяналт, шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, хууль тогтоомжийг зөрчсөн байгууллага, албан тушаалтанд хариуцлага тооцон ажиллана.

   5.Нийгмийн даатгалын үйлчилгаанд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг орон нутгийн түвшинд хамруулах талаарх бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...