Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Улсын бүртгэгчийн ажлын байрны чиг үүрэг

Ажлын байрны зорилго:

     Төрийн иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэнд ил тод, хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж төрөөс гаргасан иргэний бүртгэлийн хууль тогтоомж, УБЕГ-аас хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулна.

Зорилт:

    1.Сумын хэмжээнд иргэний бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

    2.Иргэний бүртгэлийн мэдээ тайланг графикт хугацаанд нь хэлтэст хүргүүлэх

    3.Улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар иргэн хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх

    4.Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хуульд заасан бусад чиг үүрэг

Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

     1.Иргэний гэр бүлийн байдлын төрсний, үрчилсний, овог, эцэг эхийн нэр өөрчилсөний, эцэг тогтоолт, гэрлэсний, гэрлэлт сэргээсний, гэр бүл цуцалсны, нас барсны, засвар өөрчлөлтийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх

      2.Иргэдийн шилжин суурьших хөдөлгөөн бүртгэх

      3.Иргэний шинэчилсэн бүртгэл, цахим үнэмлэх олголтыг зохион байгуулах

      4.Бичиг баримтгүй иргэдийн судалгаа, шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдийн судалгааг тогтмол шинэчилж байх 

      5.Иргэдийг иргэний бүртгэлийн гарын авлага, материал зөвлөгөө мэдээлэлээр хангана.

      6.Иргэний бүртгэлийн мэдээ тайланг графикийн дагуу хэлтэст хүргүүлэх

      7.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр иргэн хуулийн этгээдэд заавар зөвлөгөө өгч анхан шатны материалын бүрдүүлбэрийг шалган, хүлээн авч,  бүртгэл хийгдсний дараа гэрчилгээ олгоно.

      8.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр зөвлөгөө өгч материалын бүрдүүлбэрийг шалган хүлээн авч бүртгэл хийгдсэний дараа гэрчилгээ олгох

      9.Бүх шатны сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцох

     10.Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулж, биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гаргах

     11.Албан байгууллагуудад албан бичиг боловсруулан хүргүүлэх, хариу өгөх, мэдээлэх

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...