Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

шилэн данс

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Д. Цэцэгмаа                                2015-03-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Ерөнхий боловсролын сургууль
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл      3-р сар     /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе    /3-р сар /өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн   923,020,700    133,910,000      125,665,019     8,244,981        26,157,561
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   579,796,300      97,749,600         97,696,276           53,324
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      63,777,590      10,752,400         10,605,723         146,677
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал      59,950,700         6,300,000           6,248,800           51,200          4,251,561
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        9,068,700         1,506,000           1,206,810         299,190
1.5 Нормативт зардал      69,018,200         6,553,600           2,799,550     3,754,050
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        6,489,100                     -  
1.7 Томиолот, зочны зардал            654,800            140,000                 14,000         126,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        1,047,700                     -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        5,119,200            350,000               192,000         158,000
1.2 Татаас                     -  
1.3 Урсгал шилжүүлэг                     -  
1.4 Нийгмийн хамгаалал                     -  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг      88,288,400         3,237,000           3,237,000                     -  
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг      39,810,000         7,321,400           3,664,860     3,656,540        21,906,000
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр   923,020,700    133,910,000      133,910,000     8,244,981        26,157,561
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт   923,020,700    133,910,000      133,910,000     8,244,981        26,157,561
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас  
2.8 Бусад эх үүсвэр
  Мэдээ гаргасан.  Төсвийн нягтлан бодогч                  Б. Дуламжав
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын  Соёлын төвийн  төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:  Ч. Чимэдмаа                                      2015-03-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Соёлын төв
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл      3-р сар /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе    /3-р сар өссөн дүнгээр / Дүн Тайлбар
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      54,135,900      13,583,900         12,845,537         738,363
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      36,532,000         9,852,000           9,314,245         537,755
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        4,018,500         1,080,800               995,086           85,714
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        9,755,000         2,543,100           2,476,006           67,094  түлээ-1266697 
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал            803,600               88,000                 60,200           27,800
1.5 Нормативт зардал              46,900                     -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал            451,000                        -                            -                       -  
1.7 Томиолот, зочны зардал            132,600                     -  
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        2,179,000                     -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал            100,000                     -  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            117,300               20,000           20,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                     -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                     -  
1.2 Их засвар                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      54,135,900      13,583,900         16,912,020     2,947,520
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт      52,935,900      13,583,900         16,546,720     2,962,820
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас          1,200,000            350,000         365,300.00         (15,300)
2.8 Бусад эх үүсвэр                     -  
  Мэдээ гаргасан.  Төсвийн нягтлан бодогч                  Б. Дуламжав
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын  Цэцэрлэгийн    төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:  Ц. Нарантуяа                                        2015-03-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Цэцэрлэг
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл      3-р сар   Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе    3-р сар  Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн   511,989,800    111,049,000      101,395,090     9,653,910              155,870
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   311,878,100      78,458,500         70,296,490     8,162,010
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      34,306,600         8,630,400           7,663,012         967,388
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        8,050,000            630,000               630,000                     -   гэрэл-155870
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        7,846,200         1,776,900           1,305,308         471,592
1.5 Нормативт зардал   103,551,900      18,855,700         18,818,780           36,920
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        2,100,000                        -                             -                       -  
1.7 Томиолот, зочны зардал            400,000            100,000             84,000.0           16,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        2,782,000               98,500             98,500.0                     -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        1,070,000                     -  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг      40,005,000         2,499,000       2,499,000.0                     -  
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                     -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                     -  
1.2 Их засвар                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр   511,989,800    111,049,000      101,395,090     9,653,910
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт   511,989,800    111,049,000      101,395,090     9,653,910              155,870
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас                       -  
2.8 Бусад эх үүсвэр                     -  
 Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч          Н. Тунгалаг    
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын   Сум дундын эмнэлгийн  төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:  Б. Дэлгэрмаа                                 2015-03-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Сум дундын эмнэлэг
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл 3-р сар   Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе    3-р сар  Дүн Тайлбар
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн   294,777,100      73,276,700         71,825,591     1,451,109          8,777,415
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   206,244,700      48,532,500         48,532,500                     -          847,494.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      22,686,900         5,338,800           5,338,800                     -  
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал      23,178,000         8,382,000           8,332,800           49,200          3,770,141
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал      11,963,200         3,215,100           3,092,700         122,400
1.5 Нормативт зардал      21,300,400         5,325,200           5,312,200           13,000  эм - 4159780 
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        1,350,000            300,000               300,000                     -  
1.7 Томиолот, зочны зардал        1,168,900            292,200               292,200                     -  
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        2,453,000            759,000               456,641         302,359
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        4,000,000            999,900               167,750         832,150
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            432,000            132,000         132,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                     -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                     -  
1.2 Их засвар                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр   294,777,100      73,276,700         71,825,591     1,451,109
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт   278,712,100      69,229,700         69,229,700                     -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих      15,300,000         3,855,600           3,552,537         303,063
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас              765,000            191,400         191,400
  Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч       Т. Тунгалагтуул         
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын  Засаг даргын Тамгын газрын     төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:  Г. Болдмаа                                2015-03-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ ЗДТГазар
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл    3-р сар   /өссөн дүн/ Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе    2-р сар  Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн   226,951,200      68,924,000         65,050,193     3,873,807
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил   173,993,300      43,498,200         43,498,200                     -  
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      19,139,300         4,185,000           4,677,847       (492,847)
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал      11,498,600      14,624,600         13,228,586     1,396,014
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал      13,320,000         3,330,000           1,894,210     1,435,790
1.5 Нормативт зардал            300,000               75,000           75,000
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        1,700,000            425,100               399,650           25,450
1.7 Томиолот, зочны зардал        2,900,000            725,100               717,000              8,100
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ            100,000         1,076,000     1,076,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        3,500,000            699,900               584,700         115,200
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            500,000            285,100                 50,000         235,100
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                     -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                     -  
1.2 Их засвар                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр   226,951,300      68,924,000         65,050,193     3,873,807
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                     -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих   222,951,300      67,924,100         65,050,193     2,873,907
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас          4,000,000            999,900           1,368,150       (368,250)
2.8 Бусад эх үүсвэр                     -  
  Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч          Н. Тунгалаг    
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын  төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: ИТХ-ын дарга      Б. Мөнхбаясгалан  
         Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Түмэнжаргал                                     2015-03-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл     3-р сар   /өссөн/  Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе   3-р сар/ өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      44,727,900      11,512,000         10,205,414     1,306,586
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      36,138,800         6,045,300           6,045,267                    33
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        2,975,300            993,600               664,971         328,629
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                     -  
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        1,000,000            418,500 405700           12,800
1.5 Нормативт зардал                     -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал                     -  
1.7 Томиолот, зочны зардал            500,000            125,100         125,100
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        1,040,000            200,000         200,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        3,573,800            540,000 100000         440,000
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            400,000            200,000 0         200,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                        -           2,989,500 2989476                    24
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                     -  
1.2 Их засвар                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      44,727,900         7,688,000 7688000     1,106,586
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                     -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих      44,272,900         7,688,000 7688000     1,106,586
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                     -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас                       -  
2.8 Бусад эх үүсвэр                     -  
          Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч          Н. Тунгалаг    
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Багийн ажлын албаны   төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Болдмаа                                    2015-03-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Багийн ажлын алба
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл      3-р сар /өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      65,223,300      16,301,900         15,042,781     1,372,119
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      51,784,800      12,946,200         12,934,022           12,178
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        5,696,500         1,424,100           1,422,748              1,352
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал            400,000            133,600                 85,111           48,489
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        2,676,000            744,000               401,000         343,000
1.5 Нормативт зардал                     -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        3,300,000            750,000               199,900         550,100
1.7 Томилолт, зочны зардал            816,000            204,000         204,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ            135,000 22000         113,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал            310,000            100,000         100,000
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            240,000                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      65,223,300      16,301,900         15,042,781     1,259,119
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                     -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих      65,223,300      16,301,900         15,042,781     1,259,119
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас  
  Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч          Н. Тунгалаг    
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын нөөцийн сангийн  ажлын албаны   төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Болдмаа                                              2015-03-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Засаг даргын нөөцийн сан
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл    2-р сар /өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе        2-р сар    өссөн дүнгээр  Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн        9,578,500         3,596,400 1372230     2,224,170
1 Цэрэг татлага            500,000                     -  
Мал тооллого        1,500,000                     -  
ГУСЗардал/түймэр/            500,000                     -  
Гоц халдварт өвчин            500,000                     -  
Болзошгүй зардал      65,786,500         3,596,400 1372230     2,224,170
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр        9,578,500         3,596,400       1,372,230.0  2,224,170.0
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих        9,578,500         3,596,400       1,372,230.0 ########
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас  
2.8 Бусад эх үүсвэр
  Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч          Н. Тунгалаг    
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Сум дундын ойн ангийн    төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж. Лхагвадорж                                   2015-03-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Багийн ажлын алба
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл      3-р сар өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт 
жилээр тайлант үе   3-р сар /өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      56,310,000      14,553,600         12,582,020     1,975,551
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      41,017,900      10,254,600         10,120,758         133,842
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        4,312,200         1,077,900           1,077,900                     -  
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        1,648,000            411,900                 54,112         357,788
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        4,156,000         1,038,900               813,750         225,150
1.5 Нормативт зардал                     -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        1,095,200            750,000 125000         625,000
1.7 Томилолт, зочны зардал            846,000            211,500 72000         139,500
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ            240,000            135,000 22000         113,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        2,095,000            448,800 246500         202,300
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            900,000            225,000 50000         175,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                     -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                     -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                     -  
1.2 Их засвар                     -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                     -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      56,310,000      14,553,600         12,582,020              3,971
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                           -                       -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих      51,710,000      13,403,700         12,582,020         821,680
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                           -                       -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас          4,600,000         1,149,900                           -       1,149,900
  Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч          Д.Тэшүүр   

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...