Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Статистик

419925
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Өнгөрсөн долоо хоногт
Энэ сард
Өмнөх сард
Нийт
118
648
3267
412642
8627
10723
419925

Your IP: 54.224.148.23
Server Time: 2018-03-17 05:59:03

2-р сарын шилэн данс

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Д. Цэцэгмаа                               2015-02-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Ерөнхий боловсролын сургууль
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл     2-р сар     /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   /2-р сар /өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн 923,020,700    133,910,000 125,665,019    8,244,981
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 579,796,300      97,749,600    97,696,276          53,324
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      63,777,590      10,752,400    10,605,723        146,677
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал      59,950,700        6,300,000      6,248,800          51,200 түлээ-3500000 гэрэл 751561
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        9,068,700        1,506,000      1,206,810        299,190
1.5 Нормативт зардал      69,018,200        6,553,600      2,799,550    3,754,050
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        6,489,100                    -  
1.7 Томиолот, зочны зардал            654,800            140,000            14,000        126,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        1,047,700                    -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        5,119,200            350,000          192,000        158,000
1.2 Татаас                    -  
1.3 Урсгал шилжүүлэг                    -  
1.4 Нийгмийн хамгаалал                    -  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг      88,288,400        3,237,000      3,237,000                    -  
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг      39,810,000        7,321,400      3,664,860    3,656,540
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 923,020,700    133,910,000 133,910,000
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт 923,020,700    133,910,000 133,910,000
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас 
2.8 Бусад эх үүсвэр
Мэдээ гаргасан. Төсвийн нягтлан бодогч                 Б. Дуламжав
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Соёлын төвийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ч. Чимэдмаа                                       2015-02-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Соёлын төв
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл     2-р сар /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   /2-р сар өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      54,135,900        9,122,600      8,512,955        609,645
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      36,532,000        6,568,000      6,123,671        444,329
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        4,018,500            720,600          652,484          68,116
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        9,755,000        1,734,000      1,709,000          25,000 ########
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал            803,600              60,000            27,800          32,200
1.5 Нормативт зардал              46,900                    -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал            451,000              20,000          20,000
1.7 Томиолот, зочны зардал            132,600                    -  
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        2,179,000                    -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал            100,000                    -  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            117,300              20,000          20,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                    -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                    -  
1.2 Их засвар                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      54,135,900        9,122,600      8,972,700        149,900
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт      52,935,900        8,822,600      8,822,600                    -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас         1,200,000            300,000    150,100.00        149,900
2.8 Бусад эх үүсвэр                    -  
Мэдээ гаргасан. Төсвийн нягтлан бодогч                 Б. Дуламжав
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын   Цэцэрлэгийн   төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ц. Нарантуяа                                       2015-02-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Цэцэрлэг
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл 2-р сар  Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   2-р сар Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн 511,989,800      66,500,000    65,542,669        957,331
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 311,878,100      47,540,200    46,882,868        657,332
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      34,306,600        5,229,400      5,145,701          83,699
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        8,050,000            480,000          480,000                    -   гэрэл 155870
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        7,846,200            300,000          266,800          33,200
1.5 Нормативт зардал 103,551,900        9,774,500      9,774,500                    -   хоол 8601780
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        2,100,000            676,900 493800        183,100
1.7 Томиолот, зочны зардал            400,000                    -  
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        2,782,000                    -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        1,070,000                    -  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг      40,005,000        2,499,000 2499000                    -  
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                    -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                    -  
1.2 Их засвар                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 511,989,800      66,500,000 66500000                    -  
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт 511,989,800      66,500,000 66500000                    -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас                     -  
2.8 Бусад эх үүсвэр                    -  
Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч         Н. Тунгалаг   
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын   Сум дундын эмнэлгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Б. Дэлгэрмаа                                   2015-02-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Сум дундын эмнэлэг
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл 2-р сар  Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   2-р сар Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн 294,777,100      48,950,800    46,849,100    2,101,700
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 206,244,700      32,355,000    32,355,000                    -  
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      22,686,900        3,559,200      3,559,200                    -  
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал      23,178,000        5,588,000      5,541,200          46,800 3599361/түлээ/
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал      11,963,200        2,188,400      2,056,900        131,500
1.5 Нормативт зардал      21,300,400        3,716,800      2,842,000        874,800 7412200/эм/
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        1,350,000            300,000          300,000                    -  
1.7 Томиолот, зочны зардал        1,168,900            194,800          194,800                    -  
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        2,453,000            250,000        250,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        4,000,000            666,600        666,600
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            432,000            132,000        132,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                    -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                    -  
1.2 Их засвар                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 294,777,100      48,950,800    48,401,397        549,403
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт 278,712,100      46,252,800    46,252,800                    -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих      15,300,000        2,570,400      2,148,597        421,803
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас             765,000            127,600        127,600
Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч       Т. Тунгалагтуул         
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын   Засаг даргын Тамгын газрын       төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Болдмаа                               2015-02-р сар
Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ ЗДТГазар
ДД Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл     2-р сар   /өссөн дүн/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   2-р сар Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн 226,951,200      38,410,400    34,235,781    4,174,619
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 173,993,300      28,998,800    28,494,271        504,529
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл      19,139,300        3,190,000      2,590,000        600,000
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал      11,498,600        2,416,400      1,416,400    1,000,000 7.500.000 /гэрэл/
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал      13,320,000        2,220,000      1,088,810    1,131,190
1.5 Нормативт зардал            300,000              50,000          50,000
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        1,700,000            283,400          248,000          35,400
1.7 Томиолот, зочны зардал        2,900,000            483,400          116,000        367,400
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ        3,600,000              78,400          78,400
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал            566,600          282,300        284,300
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            500,000            123,400        123,400
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                    -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                    -  
1.2 Их засвар                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 226,951,300      38,410,400    37,021,000    1,389,400
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                    -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 222,951,300      37,743,800    37,021,000        722,800
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас         4,000,000            666,600        666,600
2.8 Бусад эх үүсвэр                    -  
Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч         Н. Тунгалаг   
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: ИТХ-ын дарга       Б. Мөнхбаясгалан 
         Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Түмэнжаргал                                     2015-02-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл       2-р сар   /өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   2-р сар/ өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      44,727,900        7,688,000      6,714,032        973,968
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      24,180,900        4,030,200      3,978,134          52,066
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        3,975,300            662,400          443,314        219,086
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                    -  
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        1,673,800            279,000 199600          79,400
1.5 Нормативт зардал                    -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал                    -  
1.7 Томиолот, зочны зардал            500,000              83,400          83,400
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ              60,000                    -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        1,980,000            540,000 100000        440,000
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг      11,957,900        2,093,000 1992984        100,016
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг            400,000                    -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                    -  
1.2 Их засвар                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      44,727,900        7,688,000 7688000                    -  
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                    -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих      44,272,900        7,688,000 7688000                    -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                    -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас                     -  
2.8 Бусад эх үүсвэр                    -  
         Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч         Н. Тунгалаг   
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Багийн ажлын албаны   төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Болдмаа                                   2015-02-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Багийн ажлын алба
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл       2-р сар /өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      65,223,300      10,912,400      9,793,435    1,118,965
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      51,784,800        8,630,800      8,539,335          91,465
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        5,696,500            949,400          949,400                    -  
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал            400,000            100,200            16,700          83,500
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        2,676,000            496,000          288,000        208,000
1.5 Нормативт зардал                    -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        3,300,000            500,000        500,000
1.7 Томилолт, зочны зардал            816,000            136,000        136,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ                    -  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал            310,000            100,000        100,000
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            240,000                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      65,223,300      10,912,400    10,912,400                    -  
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                    -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих      65,223,300      10,912,400    10,912,400                    -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас 
Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч         Н. Тунгалаг   
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Засаг даргын нөөцийн сангийн ажлын албаны   төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Болдмаа                                               2015-02-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Засаг даргын нөөцийн сан
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл     2-р сар /өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе       2-р сар   өссөн дүнгээр Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн        9,578,500        2,798,000 1092300    1,705,700
1 Цэрэг татлага            500,000                    -  
Мал тооллого        1,500,000                    -  
ГУСЗардал/түймэр/            500,000                    -  
Гоц халдварт өвчин            500,000                    -  
Болзошгүй зардал      65,786,500        2,798,000 1092300    1,705,700
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр        9,578,500        2,798,000 1092300
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих        9,578,500        2,798,000 1092300
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас 
2.8 Бусад эх үүсвэр
Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч         Н. Тунгалаг   
Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Сум дундын ойн ангийн   төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Засаг дарга     Ж. Дорж
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж. Лхагвадорж                                 2015-02-р сар
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Багийн ажлын алба
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл     2-р сар өссөн/ Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   2-р сар /өссөн дүнгээр / Дүн Өрийн үлдэгдэл
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн      56,310,000        9,586,400      8,329,072    2,023,928
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил      41,017,900        6,836,400      6,747,172          89,228
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        4,312,200            718,600          718,600                    -  
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал        1,648,000            274,600            50,550        224,050
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал        4,156,000            676,600          572,750        103,850
1.5 Нормативт зардал                    -  
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал        1,095,200            400,000        400,000
1.7 Томилолт, зочны зардал            846,000            141,000        141,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ            240,000              90,000          90,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал        2,095,000            299,200 240000          59,200
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг            900,000            150,000        150,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг                    -  
1.2 Хөрөнгийн зардал                    -  
1.1 Хөрөнгө оруулалт                    -  
1.2 Их засвар                    -  
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж                    -  
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр      56,310,000        9,436,400      8,669,800        766,600
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт                      -                      -  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих      51,710,000        8,669,800      8,669,800                    -  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                      -                      -  
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас         4,600,000            766,600                      -          766,600
Мэдээ гаргасан: Төсвийн нягтлан бодогч         Д.Тэшүүр   

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...