Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Батлав: Засаг дарга                     Ж. Дорж  Худалдан авах тайлагнах журмын       1-р хавсралт     маягт-1
                                                                                                                                                                                    
ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ,   ҮЙЛЧИЛГЭЭ     ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санхүүжилтын эх үүсвэр: Баян-Уул сум Орон нутгийн хөгжлийн сан
Д/Д Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил үйлчилгээ нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг2 (сая.төг) Тухайн онд санхүүжих (сая.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам3 Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтын ажил    110,000.0 110,000.0
1 1-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.05.01 2015.05.05 2015.05.25 2015.06.10
2 2-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.05.01 2015.05.05 2015.05.25 2015.06.10
3 3-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.05.01 2015.05.05 2015.05.25 2015.06.10
4 6-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.06.01 2015.06.05 2015.06.25 2015.07.10
5 Сумын төвийн спорт тоглоомын талбайг тохижуулах.      50,000.0    50,000.0 Харьцуулалтын арга 2015.04.05 2015.04.10 2015.05.01 2015.06.30
Засвар үйлчилгээ , тоног төхөөрмж    143,065.7 143,065.7
6 Халуун усны барилга ашиглалтанд оруулах      72,654.3    72,654.3 Харьцуулалтын арга 2015.04.01 2015.04.05 2015.04.30 2015.06.30
7 Сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн зураг хийх, зөвлөхийн үйлчилгээ дуусгах      20,771.4    20,771.4 2015.03.01 2014 онд тендер зарлагдаж 2015 он дамжих
8 Иргэдэд үйлчлэх төвийг шаардлагатай   тоног төхөөрөмжөөр хангаж, тохижуулах      30,000.0    30,000.0 харьцуулалтын арга 2015.01.15 2015.01.20 2015.02.05 2015.02.28
9 Сумын төвийн албан байгууллага, айл өрхийг   интернэт сүлжээнд холбох.      19,640.0    19,964.0 харьцуулалтын арга 2015.07.01 2015.07.03 2015.07.15 2015.07.20
Хөрөнгө оруулалтын бус төсөл, арга хэмжээ      16,885.5    16,885.5
10 Ариутгал халдваргүйжүүлэлт,нохой устгал, нийтийн хог цэвэрлэх        6,885.5      6,885.5 Хөрөнгө оруулалтын бус арга хэмжээ 2015.04.10 2015.09.10
11 Улсын баяр наадмын зардал      10,000.0    10,000.0 Хөрөнгө оруулалтын бус арга хэмжээ 2015.06.25 2015.06.30
Нийт дүн    269,951.2 269,951.2
Хянасан : Засаг даргын орлогч                     И. Хишигт
                                                               Боловсруулсан: Төрийн сангийн төлөөлөгч                               Ж.Алтанцэцэг         

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...