Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН 2014 ОНД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД:

1,2 дугаар улиралд 600 гаруй иргэдийг хамарсан хурлыг баг тус бүрд зохион байгуулж, цаг үеийн шинжтэй мэдээлэл хийж, иргэдээс судалгаа авч, иргэдэд хууль сурталчилгаа, мэдээллийн сонин гарын авлага тараах материал зэргийг хүргэн ажилласан. Багийн хурлын бүрэлдэхүүнд сумын Засаг дарга, тухайн багийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон бусад холбогдох албан тушаалтнууд хамрагдсан. Иргэдтэй уулзах өдөрлөгөөр  судалгаа авч судалгааны дүнгийн мөрөөр авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж төлөвлөгөөний дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг 3 дугаар улиралд иргэдэд танилцуулахаар төлөвлөөд байна.  Сумын иргэд төрийн албан хаагчидад зориулсан соён гэгээрүүлэх сургалтыг  2 удаа, иргэдийн санал бодлыг төр засгийн шийдвэрт тусгах зорилгоор иргэдийг хамарсан нээлттэй хэлэлцүүлгийг 6 удаа зохион байгуулсан.

Тайлант хугацаанд 6 хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан үүнд:

 1. 1.
 2. 2.Сумын ерөнхий төлөвлөгөө
 3. 3.Малжуулах төслийн журам батлах тухай /баг тус бүрт/
 4. 4.Сумын хөгжилд залуучууд бидний оролцоо
 5. 5.Хөдөлмөрийн хэлтэсээс зохион байгуулсан уулзалт зөвлөгөөн
 6. 6.Гудамж эгнээг тэгшлэх цэгцлэх талаар

Сумын 90 жилийн ойн арга хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй ойн зохион байгуулах төв комисс байгуулан 12 салбар хороодын бүрэлдэхүүн баталж тус тусын төлөвлөгөөг гарган  ойн бэлтгэл ажил  хангагдан  амжилттай тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Ойн хүрээнд хэд хэдэн томоохон бүтээн байгууллалтын ажил хийж төлөвлөсний дагуу ажлыг зохион байгуулсан.  Ойн нийт төсөв 362 сая төгрөг болсон.

Аливаа сургалт сурталчилгаанд  хамргадсан албан хаагчид  байгууллагын шуурхай хуралдаанд сургалтын талаар товч мэдээ, сургалтын ач холбогдол зэргийг албан  танилцуулан сургалтын дагуу зохион байгуулах арга хэмжээг хэлэлцдэг уламжлалтай.  Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор 15  албан хаагч Дорнод аймагт 4 албан хаагч Улаанбаатар хотод мэргэшил дээшлүүлэх  сургалтанд хамрагдсан.

Төрийн байгууллагын албан ёсны цахим шуудангаар 19 бичиг хүлээн ач шийдвэрлэн, 25 бичиг явуулсан. Засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол зэргийг сайтад байршуулан,  сумын вэб сайтын домайн нэршлийг шинэчлэн төрийн албан ёсны вэб хуудас болгон 7 хоног бүр  суманд болсон үйл явдлыг тогмол мэдээлэн 2014 оны 3 дугаар улиралын  байдлаар сумын вэбэд 184549 иргэн зочилоод байна.

Сумын залуучуудын холбоо, ахмадын холбоо, эмэгтэйчуудийн холбоо зэрэг төрийн бус байгууллагуудтай байнга хамтран үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.  Орон нутагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтыг иргэдээс санал авч  салбар бүрийн шаардлагтай бүтээн  байгуулалтын ажил болон бусад зардалд оновчтой хувиарлан Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулсан. Үүнд: Суманд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулж буй ажил үйлчилгээг тендер шалгаруулах замаар хамтран ажиллаж байна.  2014 онд олон нийтийн оролцооны аргаар Энхцэцэг ахлагчтай бүлгээр Эрээн 6 дугаар багт Орон нутгийн сангийн 20 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  Ногоон  байгууламжын хашаа барьсан. Тендер шалгаруулалтыг ил тод зарлан мэдээлж, гүйцэтгэлийг хүлээн авч сар тутмын мэдээллийн сонин, сумын вэб сайтад байршуулан иргэдтэй уулзах өдөр, нээлттэй хэлэлцүүлэг  зэрэг арга  хэмжээнүүдийн хүрээнд иргэдэд мэдээлж байна.

2014 онд 5 дугаар багийн Иргэдийн нийтийн хурлаас зохион байгуулсан эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд зориулан Засаг даргын нөөцийн сангаас 100000 төгрөгийн тусламж , 100000 төгрөгийн үнэ бүхий хувцас хандивласан.  Мөн ЗДТГ-аас 100 ахмадыг хүлээн авч баярлууллаа.  Залуучуудын холбооноос зохион байгуулсан Сумын хөгжилд залуучууд бидний оролцоо сэдэвт хэлэцүүлэг зохион байгуулж холбоонд одоогоор 200 гаруй мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон малчдыг Нийгмийн даатгалын сайн дурын шимтгэлд хамруулах энэ онд өмнөх оныхоос 10 хувиарь нэмэгдүүлсэн.  Сумын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж байгааатай холбогдуулан 2014 онд газар өмчлөл явагдаагүй.

 

 

ГАДААД ХАРИЛЦАА:

2014 оны 05 дугаар сарын эхний 7 хоногт сумын Засаг дарга,  Аймгийн Засаг даргын хамтаар Оросын холбооны улсын Өвөр байгалийн амбан захирагчийн урилгаар албаны айлчлал хийлээ.  Айлчлалаар Оросын холбооны улстай харилцах харилцаагаа сэргээх Эвт модны наадам зохион байгуулах харилцан үр ашигтай ажиллах, ОХУ-аас нийгэм эдийн засгийн туршлага судалж  Хил орчмын нутагтай хамтран ажиллах, харилцан үр ашигтай байх гэрээ боловсруулан  төлөвлөж гэрээг аймгийн хуульзүйн хэлтэст хянуулахаар хүргүүлсэн.    Халх гол суманд зохион байгуулагдсан Ялалтын баярын үеэр хил нэвтэрч байгаа ОХУ-ын төрийн өндөр дээд албан тушаалтнуудыг  хүлээн авлаа.  Чита мужийн Ага, Кыра районы эрүүл мэнд, сургууль, соёл, бизнесийн  байгууллагуудтай шефийн харилцаа тогтоох зорилгоор  Чулуунхороот суманд зохион байгуулсан Эвт модны наадмаас туршлага судлуулах,  2015 онд өөрийн суманд зохион байгуулах зорилгоор байгууллага тус бүрээс нэг төлөөллийг явуулсан.

2014 оны Засгийн газраас зарласан сумын төвийн шинэчлэл төсөлд хамрагдсантай холбогдуулан  шинэ сум  төсөлд   хамрагдан жишиг загвар  сум болсон Дундговь   аймгийн Гурвансайхан сумын  сумаас  туршлага судлаллаа. Туршлагаа хэрэгжүүлэн  5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн шинэчлэл төслийн эхлүүлсэн.

 

 

 

ЭДИЙН ЗАСАГ

            Тус сумын оðîí íóòãèéí òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí зарлага   ñàíõ¿¿æèëòýíä 354310.5.   ìÿí  òºãðºã  òºëºâëºñíººñ  367347.5 мян төгрөгийн орлого орж нийт зарлага   334259,1 мянган төгрөг болж  гүйцэтгэл 94,3 хувьтай байна.

             Орлогын эх үүсвэрийн хувьд  аймгаас авах ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýãò  181403,0  ìÿí òºãðºã òºëºâëºñíººñ 228746,5 мян төгрөгийн санхүүжилт авч 125,9 хувь, төсөвт байгууллагын ººðèéí îðëîãîò 3200,0 ìÿí òºãðºã îðóóëàõààð  òºëºâëºñíººñ 2099,6, ìÿí òºãðºã буюу 65,6 хувь,îðîí íóòãèéí òºñâèéí òàòâàðûí îðëîãîò 71084,0 ìÿí òºãðºã   òºëºâëºñíººñ  ã¿éöýòãýëýýð 81535,7  ìÿí òºãðºãèéí  îðëîãо îðæ 114,7 хувиар  давсан   бөгөөд   гоожингийн орлого 92,7 хувиар тасарч бусад орлогууд 114,4-202,3 хувиар давсан үзүүлэлттэй байна.

 Улсын төсөвт байгууллагуудын хувьд  1,450,967,9    мянган төгрөгийн санхүүжилт авахаас 1,463,523,0 мян төгрөгийн орлого орж нийт зарлага 1,331,167,9  мян төгрөг болж гүйцэтгэл  90,9 хувьтай байна.

            Орон нутгийн төсвийн байгууллага өр авлагагүй гарч сум дундын эмнэлэг 3,0 сая төгрөгийн эмийн өртэй гараад байна.

 

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 410669.5 мян төгрөгийн 16 ажил хийхээр төлөвлөснөөс 14 ажил тендер зарлагдсан буюу шууд гэрээ байгуулсан.Үүнээс  6 ажил дуусч хүлээн авч, 3 ажил гүйцэтгэлийн шатанд, 7 ажлын 235.7 сая төгрөгийн  тендер зарласан боловч үнийн санал ирээгүй  учир аймгаас ирүүлсэн албан тоотын дагуу тодотголд орохоор төлөвлөгдөөд байна..

            2014 оны эхэнд 72956.9 мян төгрөг үлдэгдэлтэй гарч 2014 онд нийт 163857.2 мян төгрөгийн санхүүжилт авч 2013-2014 оны нийт ажлын санхүүжилтэнд  212915.1 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлийн болон урьдчилгаа  санхүүжилт олгоод байна.

 

 

ДЭД БҮТЭЦ:

Сумын ИТХ-н тэргүүлэгчдийн 2014 оны 12 дугаар тогтоолоор Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын орон тоо, дүрмийг батлуулан  байгуулж орон нутгийн өмчийг хүлээлгэн өгсөн. Одоогоор сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын арчлал хамгаалалтыг хариуцан сумын төвийн хогыг цэгийг цэвэрлэсэн.  Санхүүжилт сар улиралын хувиарын дагуу хийгдэж байна.

Сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн  зураг хийлгэхээр 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийхээр  45.0 сая төгрөгийн хөрөнгө шийвэрлэн    2014 оны 3-р сард аймгийн худалдан авах ажиллагааны газарт тендер шалгаруулалт хийлгэж гүйцэтгэгч байгууллагаар УБ хотын "Инженер  геодези " ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Сумын төвийн 4,5-р багт 10 худаг иргэдийн оролцоотой  гаргахаар 10.0 сая  ОНХС-ийн хөрөнгөөр шийдвэрлэж зураг төсөв хийлгэн шууд гэрээ байгуулан худаг гаргах ажлыг хийж дуусгасан.

Эрээн 6 -р багт ногоон байгууламжийн хашаа барих ажлын тендер шалгаруулалт явуулах үнэлгээний хороо засаг даргын 25 тоот захирамжаар байгуулагдаж  тендер  шалгаруулалтыг олон нийтийн оролцоотой зохион байгуулж  2 бүлэг үнийн санал ирүүлснээс  гүйцэтгэгчээр Б. Энхцэцэг ахлагчтай бүлэг шалгарч гэрээ байгуулан гүйцэтгэсэн.

Аймгийн  ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар Эрээн     6 -р багт 30 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барихаар 45.0 сая төгрөгийн хөрөнгө шийдвэрлэж батлуулсан бөгөөд Аймгийн  засаг даргын 2014 оны  2-р сарын 18-ны өдрийн 64 тоот захирамжаар сумын засаг даргад  тендер   шалгаруулалт явуулах эрх шилжиж ирснээр сумын үнэлгээний хороо зохион байгуулагдаж тендер шалгаруулалт явуулж  Аймгийн "Сүхжин" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгаран гэрээ байгуулан гүйцэтгэсэн.

Сумын төвийн замыг засварлахаар 10.0 сая төгрөг ОНХС-ын хөрөнгө оруулалт, Аймгийн ИТХ-ийн төлөөлөгч  Ж.Энхболдын 30 сая төгрөгийн санхүүжилтээр шороон зам засаж тэгшилсэн.  Сумын   төвийн шинэчлэл төслийн хүрээнд 2140 метр хатуу хучилттай замыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Гудамжний хуучин гэрэлтүүлэгийн засвар үйлчилгээнд 5.0 сая төгрөгийг ОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар  засварлахаар    2014 оны 3-р сард "Ньювестерн энержи"  ХХК-тай гэрээ байгуулан  35 гэрэлтүүлгийн засвар хийсэн.   Сумын төвийн шинэчлэл төслийн хүрээнд  85 гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулахаар төлөвлөсөн.  Хуучин гэрэлтүүлгийн сумын төвөөс хойш Хилийн цэргийн 0275 дугаар анги явах замд суурилуулахаар төлөвлөсөн.

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТАЛААР

Байгаль орчны хяналт шалгалтын 2014 оны графикийг  Засаг даргаар батлуулан 3 дугаар улиралын байдлаар 6, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт  1 удаа зохион байгуулсан.  Шалгалтанд 3 аж ахуй нэгж, 7 байгууллага, 5 нөхөрлөл, 156 иргэн хамрагдаж   32 зөрчил арилгуулж 5 зөрчилд 3456,0 мянган төгрөгийн  тогуулийн арга хэмжээ авсан.  Энэ үзүүлэлт нь өмнөх оны мөн үеэс  70 хувиарь зөрчил буурсан байна.

 Тус сумын нутаг дэвсгэрт 2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 200 га, нөхөрлөл аж ахуй нэгжүүд өөрийн хөрөнгөөр 115,7 га,  улсын төсвийн хөрөнгөөр  Эрдэс мөнгөн чулуу ХХК 62,7 га нийт 378,4 га-д  ойжуулалт хийсэн.

Байгаль орчны газарт тоног төхөөрөмж, ширээ сандал авах талаар хүсэлт явуулж нэг байгаль хамгаалагчид мотоцикль, сумын ЗДТГазраас иж бүрэн компьютер өгсөн. Засаг даргын албан даалгавар гаргаж 2014.03.28-ны өдөр ойн нөхөрлөлийн ахлагчид, дугуй хөрөөтэй иргэд нийт 22 хүнд танилцуулж дахин 4 дүгээр сарын 04-ны өдөр дахин хэлэлцүүлэг хийж 9 дүгээр сард захын хашаа барьж тоног төхөөрөмж суурилуулахаар тогтсон боловч 9 сард хийгдээгүй.

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдээс Орчлон орд ХХК байгаль хамгаалах төлөвлөгөө батлуулж газар дээрээ үйл ажиллагаа явуулж 2500 ширхэг дээж авч газраа байгаль хамгаалагч Б.Ган Од,  ИТХТэргүүлэгч Энхжаргал нарт хүлээлгэн өгсөн.

Сумын  төвөөс зүүн урагш байрлах олон  жилийн хур  хогыг  дарж булшлан хогын цэгийн байршилыг шинээр тогтоосон. Засаг даргын тамгын газрын 130000 төгрөгийн  санхүүжилтээр 10 байгууллага, 600 өрхийн бохирт ариутгал хийсэн.

Сумын ОБЗ, сумын Засаг дарга, ОББЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа гурвалсан гэрээ байгуулж БОНХЯ-аар батлуулсан. ОББЦГ-ын Орчны бүсийн зөвлөлөөс 300,0мян.төгрөгийн  дэмжлэгтэй  Сургуулийн 1 дүгээр ангийн 112 сурагч эцэг эхийн хамт Элсэгчдийн цэцэрлэг байгуулж 100 ширхэг үхрийн нүдний суулгац тарьсан.  Орчны бүсийн сангаас төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж 2013-2014 онд 39,5 сая төгрөгийг зээл 12 иргэнд олгож эргэн төлөлт 100%-тэй байна.

Бэлчээрийн төлөв байдал, цөлжилтын ажиглалт судалгааг хийхдээ  сумын төлөөлөл болгож баг бүрээс  1  цэгийг сонгон тэмдэгжүүлж зогсоол 6 цэг болгон ажиглалт,  хэмжилт хийдэг. Бэлчээрийн төлөв байдлын судалгааг олон улсын түвшинд,  бэлчээрийн судалгаанд ашиглаж буй Шугам-цэгийн аргаар хийнэ.  Ургамлын голлох зүйлийн бүрэлдэхүүн,  тусгаг болон хөрсний өнгөн хэсгийн бүрхэцийг  Шугам-цэг  ийн аргаар, олон наст ургамлын суурь хоорондын хоосон зайг Ургамал хоорондын хоосон зай тодорхойлох арга зүйгээр, ургацыг жингийн аргаар тус тус тодорхойлдог.

 6 зогсоол цэгт зун 8-р  сард бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалт, өвөл 1-р  сард өвлийн бэлчээрийн байнгын явуул судалгааг хийдэг бөгөөд үүнд зарцуулагдах шатахууны үнийг аймгийн УЦУОШАлбанаас тухайн үеийн шатахууны ханшаар  олгодог. 2014 оны  1-р  сарын цасны явуул судалгаанд  48000  төгрөг, 8-р  сарын бэлчээрийн төлөв байдлын судалгаанд 68650 төгрөг тус тус олгосон.

Ган, зуд, ус, цаг агаарын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны  190 дүгээр  тогтоолын дагуу  Ус цаг уурын хүрээлэнд  2014-2015  оны  өвөл, хаврын  бэлчээрийн  даацыг  баг бүрийн бэлчээрийн  ургац,  малын тоо,бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээрашиглах  хугацаа  зэрэг  мэдээлэл  дээр  үндэслэн  багийн  нутгаар  тооцоолж гаргав.  Бэлчээрийн  даацыг  нийт тооцоолж гаргасан дүнгээс үзвэл:

          99 %нь 50 хүртлэх хувь / бэлчээрийн хөөцтэй /

           1 %  нь 51-100 хувь / бэлчээр хүрэлцээтэй / байна. Бэлчээрийн даацын хувьд нийт нутгаар мал өвөлжилт, хаваржилт хэвийн байх боломжтой буюу тодорхой тооны мал гаднаас отроор орох бэлчээрийн нөөцтэй байна.

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн цахим санд тухай бүр нь өөрчлөлт хөдөлгөөнийг хийж байгаа бөгөөд Монгол улсын хууль 4 боть эмхэтгэл,  Монгол  улсын хууль тогтоомж 2014 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар гаргасан Хууль зүйн эмхэтгэл файл мөн төрийн албан хаагчийн ширээний ном, хууль эрх зүйн холбогдолтой бусад гарын авлага зэргийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Тайлант  хугацаанд бүртгэл лавламжийн сангаас 5 байгууллагад 30 удаагийн хууль зүйн лавлагаа,  6 багийн 10 гаруй иргэнд лавлагаа мэдээлэл өглөө. 

Шинээр  гарч байгаа үндэсний хөтөлбөр, дүрэм, журам  болон яам, агентлаг, аймаг, сумын Засаг даргаас гаргасан захирамж, тушаал шийдвэрүүдийг олшруулан холбогдох албан тушаалтан, мэдээллийн самбарт байршуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. Байгууллагаас гарч байгаа захирамж, тушаалын хууль зүйн үндэслэлийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэст сар бүрийн 1-ний дотор  хүргүүлж хянуулан гарсан зөрчил дутагдлыг тухай бүр нь арилган ажилладаг бөгөөд графикт  мэдээ тайлан болон хугацаатай албан бичгийг холбогдох газарт нь хугацаанд хүргүүлж ажилладаг.

Сар бүрийн багуудын хурлаар явж хууль эрх зүйн талаар мэдээ мэдээлэл хийж тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор 6 багийн 620 иргэн, 6 байгууллагын 150 гаруй албан тушаалтан, ажилчдад сурталчилгааны ажил хийсэн.  

Сар тутмын мэдээллийн сонин, сумын танилцуулга,  хууль  сурталчилгааны тараах материал бэтгэн тарааж,  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн,  Дэлхийн банкны  Хууль зүйн  салбарын үйлчилгээг сайжруулах төслөөс бэлтгэн гаргасан хууль зүйн лавлах материалыг  багийн хурал, хэлэлцүүлэг зэрэг арга хэмжээнүүдэд 3000 гаруй ширхэгийг тарааж иргэдэд эрхзүйн мэдлэг олгоход дэмжлэг үзүүлсэн. 

Цэцэрлэг, Сургууль, Соёлын төв зэрэг  төсөвт байгууллагуудын бичиг хэргийн ажилтнуудад хууль эрх зүйн болон албан хэрэг хөтлөлтийн талаар заавар зөвлөгөө өгч, алдаа дутагдлаа арилган ажиллах үүрэг өгч, байгууллагын шуурхай хуралдаанаар дарга, эрхлэгч нарт нь мөн заавар зөвлөмж өгч танилцуулан ажилладаг.

Нотариатчийн үүрэг гүйцэтгэгчээс 2016 хүнд үйлчилж, 671 гэрээ үйлдэж 371300  төгрөг, 115 итгэмжлэл үйлдэж 126500  төгрөг, 84 гарын үсгийн баталгаа үйлдэж 210000 төгрөг, 1236  бичиг  баримтын хуулбар үйлдэж 135960 төгрөг нийт   843760 төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн.

Хүний эрхийн салбар хороог сумын Засаг даргын 2010 оны 35 дугаар захирамжаар 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдсон.  Салбар хорооны бүрэлдэхүүнд  Үйлдвэрчний эвлэл, Залуучуудын холбоо, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Ахмадын зөвлөл, Ажил олгогч эздийн холбоо зэргээс төлөөллүүдийг оролцуулан хамтран ажиллаж байна. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах ажлын хүрээнд Төлчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт арга хэмжээг амжилттай зохион багуулж 250 гаруй иргэнийг үнэ төлбөргүй төрийн үйлчилгээнд хамруулсан.

Цагдаагийн тасгийн алба хаагчид хэв журам сахиулах зорилгоор эргүүл шалгалтыг тогтмол хийж аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудын харуул манааг шалгаж, гудамж талбай болон олон нийтийн газарт биеэ авч явах чадваргүй иргэдийг ар гэр асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгч ажиллаа.   Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Шинэ жил, Сар шинэ, Ìàрт, Мал-2014, Хяналт-2014Эрдмийн баяр, Аюулгүй жолоо-2014, Архигүй амьдрал, Архигүй жишиг сум Дорнодчууд архинаас татгалзая хөтөлбөр зэрэг хамтарсан арга хэмжээнүүдийг шат дараатай зохион байгуулаад байна.

Сумын Тамгын газар гадна дотор талын камержуулалттай бөгөөд одоогоор ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглсэн тохиолдол гараагүй байна.  Мөн гэрэлтүүлэг сайжруулах чиглэлээр сумын төвд 75 гэрэл шинээр суурилуулан хуучин 30 гэрлийн засвар үйлчилгээг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэлээ.  Мөн албан байгууллагуудад, хаягжуулалт, камержуулалт хийх тухай Засаг даргын 01 тоот албан  даалгавар хүргүүлсэн. 

Архины хамааралтай иргэдийг  эмчлэх тэдэнд архины хор уршигын талаар сургалт сурталчилгаа хийх, тэднийг ажлын байр болон идэвхтэй амьдрах итгэл найдвар төрүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2014 онд Аймгийн Архидалт мансуурлын эсрэг ассиацын тэргүүнийг урьж авчран архины хамаарал бүхий 10 иргэний сургалт сурталчилгаанд хамруулан архины хамаарлаас гарган дэмжсэн.

Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн талаар ЗДТГазрын албан хаагчдад удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанаар 1 удаа мэдээлэл хийн, төрийн албан хаагчид болон иргэдэд нийт 250 ширхэг Авилгын эсрэг хууль сурталчилгааны тараах материал боловсруулан тараасан.  Авилгын  эсрэг ажил зохион байгуулах төлөвлөгөө гарган Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар батлуулж,  биелэлтийг гарган ажиллаж байна. 

 

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ

 

Д/Д

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР ХААНААС

НИЙТ ТӨСӨВ

ҮЛДЭГДЭЛ ТӨСӨВ

1

Ульхан-Чойбалсан  хот  холбосон  240 км зам, 352.7 сая төгрөг, сумаас баруун тийш Улаанбаатарын чиглэлд 25 км замыг 91,6 сая

Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар

444,300,000

-

2

Сумын төвийн шинэчлэл  төсөл

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

5,000,000,000

-

3

 Нутгийн  иргэдийн  ордон- 750м2 бүхий 16 машины граш, 12 өрөө, 00, дүштэй  барилга

Хаганума Сэйсаку Монголя ХХК-ийн  100 хувийн хөрөнгө оруулалтаар

1,000,000,000

-

4

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүтээн байгуулалтын ажлууд -2013       

Орон нутгийн хөгжлийн сан

308,000,000

-

5

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүтээн байгуулалтын ажлууд -2014       

Орон нутгийн хөгжлийн сан

174,900,000

-

6

Сумын түүхийн онцлогыг харуулсан Бумбатын  даваанд  баригдсан  хөшөө

90 жилийн ойн хандив, иргэдийн хөрөнгөөр 

40,000,000

-

7

Эрдэнийн  булагт  баригдсан  хөшөө

90 жилийн ойн хандив, иргэдийн хөрөнгөөр 

20,000,000

-

8

Сургуулийн  хашаанд  пуушингийн  хөшөө

90 жилийн ойн хандив, иргэдийн хөрөнгөөр 

24,000,000

-

9

Сумын  түүхийн ном

Сум хөгжүүлэх сан

19,000,000

-

10

Сумын  баримтат кино

Сум хөгжүүлэх сан

8,670,000

-

11

Балжан  хатан түүхэн жүжиг

90 жилийн ойн хандив, ССАЖЯ

65,263,300

-

12

640 хүүхдийн Сургуулийн барилга

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

1,969,533,600

515,062,600

13

150 хүүхдийн Цэцэрлэгийн барилга

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

500,00,000

1,000,000,000

14

30 хүүхдийн Эрээн  6-р багт цэцэрлэг

Аймгийн  ОНХС хөрөнгө оруулалтаар

45,000,000

-

15

 Бөө мөргөлийн төв

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

50,000,000

200000000

16

Ойжуулалтын ажил

2013-2014- 1063,9га

Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, нөхөрлөл аж ахуй нэгжийн хөрөнгө

581,600,000

-

17

ХЦ-ийн 0275 дугаар ангийн албан хаагчидийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор пургон  машин өгсөн.

Төрийн өмчийн  хорооноос

10,000,000

-

18

 Цагдаагийн тасаг шинэ супер УАЗ-469 машин хүлээлгэн өгсөн.

Улсын төсвөөс

20,000,000

-

19

 Шинэ сургуульд 320ш ширээ, 640ш сандал,багшийн  самбар  эд хогшил ширээ сандал

БШУЯ

35,404,000

-

20

Оёдлын  машин, зөөврийн нөүтбүк    

Сургалтын төрийн сангаас

6,876,579

-

21

 Ахуй үйлчилгээний барилгын өргөтгөл

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан

50,000,000

-

22

Эрээний цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж

БШУЯ

5600,0000

-

23

Ульхан  боомтод юнителийн сүлжээ оруулах ажил

Цахилгаан холбоо

50,000,000

-

24

Соёлын төвийн тоног  төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт

ССАЖЯ

11,657,037

-

25

Тоглолтын   хувцас

Сум  хөгжүүлэх  сангийн  хөрөнгөөр 

16,000,000

-

26

Соёлын   төвд тайзны гэрлэн  тоног  төхөөрөмж

Сум  хөгжүүлэх  сангийн  хөрөнгө  оруулалтаар

13,810,000

-

27

Гүний  худагт цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавьсан.  /Эрээн 6-р  баг/

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

30,000,000

-

28

Шинээр  гүний худагт  гаргасан- /эрээн  6-р  баг/

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

10,000,000

-

29

Сургуулийн  гүний худагт цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулсан

Улсын  төсвийн  хөрөнгө  оруулалтаар

30,000,000

-

30

Чингис бондын хөрөнгө оруулалтаар   сүүний  үйлдвэрийн  тоног  төхөөрөмж

ҮХААЯ

140,000,000

-

31

Байгаль орчны тасагт шинэ пургон машин хүлээлгэн өгсөн.

Байгаль  хамгаалах сан, сум  хөгжүүлэх сангаас

28,000,000

НИЙТ

10,258,014,516

1,715,062,600

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН

АЖЛЫН НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ-   11,973,077,116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД

          Тус сумын Мичид сүрэг ХХК, Улзын хишиг  ББН,   Буянт хангайн сүрэг ХХК мал эмнэлгүүд нь 3 их эмч, 3 бага эмчтэй үйл ажилгаагаа явуулдаг. Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт 2015 оны  мал эмнэлгийн арга хэмжээний захиалга эпизотологийн судалгаанд тулгуурлан халдварт, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах мал, шаардагдах эм, бэлдмэлийн захиалга, үйлчилгээний хөлс, лабораторын шинжилгээнд хамрагдах мал, үйлчилгээний хөлс зэргийг тооцон хүргүүлсэн.

          Тус сумын  Улзын хишиг ББН, Мичид сүрэг ХХК Буянт хангайн сүрэг ХХК мал эмнэлгүүд нь сумын Засаг даргатай  2014 оны төрийн зарим зарим ажил үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх гэрээг байгуулсан. 

         Цусан халдвартын вакцин 9,518,179,00, Боомын вакцин 1,566,139,20, ДХХ-ын вакцин 3,029,060,00, Бактерин 2,945,500,00 нийт 17,058,878,20 төгрөгний вакцин татан авч төлөвлөгөөний дагуу мал эмнэлэгүүдэд тараан өгч Засаг даргын захирамжийн дагуу цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэлийг цаг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан.

        Засаг даргы А/23 тоот захирмжийн дагуу      Цусан халдварт 35,398 толгой мал, Боом өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин-36,820 толгой мал, ДХХордлогын вакцин-16,162 толгой мал, Сахуу-4892 толгой мал тус тус вакцинжуулалтанд хамрагдаад байна.

           Тус сумын 3 мал эмнэлэг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамрагдах малын тоо , шаардагдах вакцины хувиарлалт, Ям, Сүреэ, Бруцеллёз өвчний тандалт шинжилгээ хийх малын хувиаарь, ариутгал халдваргүйтгэл хийх төлөвлөгөөний дагуу мал амьтны  шаардлагатай  эм бэлдмэлийн захиалгын дагуу мал амьтны гоц халдварт Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 2014 оны ээлжит вакцинжуулалтыг аймгийн Засаг даргын А/87 сумын Засаг даргын А/94 тоот захирамж сумын Засаг даргын А/102 тоот захирамжийн дагуу 2014 оны 10 дугаар сард нийт 66,5 литер,  гоц халдварт болон халдварт өвчний вакцинжуулалт цаг хугацаандаа хийгдэж дууслаа. Үүнд.  Боомын ийлдэс 10 л, Цусан халдвартын ийлдэс 6 л бүгд 28,548,102,87 төг вакцин ХХААЖДҮГазраас ирсэний дагуу малын тоог харгалзан үзэж мал эмнэлгүүдэд хуваарьлан вакцинжуулалтын ажил явагдаад байна.

        Тус сум нийт малчин өрх- 379, мал бүхий өрх -192 Сумын хэмжээнд нийт   85,469     толгой мал өвөлжинө. Вакцинжуулалт:  Аймгийн Засаг даргын А/94 сумын Засаг даргын А/102 захирамжийг үндэслэн сумын Улзын хишиг ББН,        Мичид сүрэг ХХК, Буянт хангайн сүрэг ХХК мал эмнэлгүүд 2014 оны 09 дүгээр сарын 10 наас эхлэн вакцинжуулалтаа эхлэсэн. Шүлхий вакцин Үхэр-13,225, хонь-24,906, ямаа-15,081 нийт 53,212 толгой малд 66,2 литер вакцин зарцуулаад байна.

        Сумын нийт мал сүрэгт бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг аймгийн Засаг даргын А/410 сумын  Засаг даргын А/113  тоот захирамжийн дагуу вакцинжуулалтын ажлыг  Улзын хишиг ББН, Мичид сүрэг ХХК, Буянт хангайн сүрэг   ХХК  мал эмнэлэгүүд нь  богино хугацаанд  вакцинжуулалтын ажлыг нийт  ШТАМ 19 омгийн вакцин нийт 8901 тугал, REV1омгийн вакцин нийт 15,621 ишиг хурганд    хийж гүйцэтгэсэн.

           Аймгийн ХХААЖДҮГазраас ирсэн 71 албан тоотын дагуу тэмээ-1, үхэр-9, хонь-10, ямаа-10 нийт 30 цусыг Буянт хангайн сүрэг ХХК-ны малын их эмч Н.Энхтуулийн хамт үзлэг тандалт хийх явцад цусны дээжийг авч аймгийн ХХААЖДҮГазрын лаб-т хүргүүлэн ажиллаа. Сүхбаатар аймгийн Онгон суманд малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан ажлын хэсэг гаргаж  Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж Улзын хишиг ББН, Мичид сүрэг ХХК, Буянт хангайн сүрэг ХХК-ны малын эмч болон багийн Засаг даргатай нартай хамтран сумын нийт малчин өрхүүдэд мэдээлэл хүргэн ажилласан.

        Баян-Уул сумын 2-р баг Хар чулуут багийн малчин Ж.Отгонбаярын мал сүрэгт хүн малын халдварт галзуу өвчин гарсантай холбогдуулан авсан арга хэмжээний тайлан. Тус сумын Онцгой байдлын комисс 2014 оны 04 дүгээр сарын 04 ны өдөр 18 цаг 15 минутанд Засаг даргын өрөөнд хуралдсаны эцэст Сумын Засаг даргын А/28 захирамжийн дагуу Тамгын газрын дарга Б.Чимгээгээр ахлуулан 2014 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр МЭҮТасгийн дарга В.Ариунболор, Улзын хишиг ББН-ын малын эмч Ц.Баатарцогт, мөн гэрээт эмч 2,  Мичид сүрэг ХХК-ын малын эмч И.Долгоржав, МЭҮТасгийн мэргэжилтэн М.Дэлгэрцэцэг,  2-р багийн Засаг дарга С.Цэрэнбадрал, хүн эмнэлгийн эрхлэгч Б.Дэлгэрмаа, вакцинатор  Ж.Доржханд,  туслах ажилтан Д.Бадамдорж   нарын бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

       2-р багийн малчин Ж.Отгонбаярынх сумаас  60 км GPS солиболцол нь  E-120032058.9   И- 48044010,9  нийт 210 толгой малтай.  Хүн эмнэлгийн их эмч Б.Дэлгэрмаа, вакцинатор  Ж.Доржханд   нар малчин өрх болон малын эмч нарт галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг хийсэн. Малчин Ж.Төмөрчулууны  нийт 110 үхэрт галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг хийсэн.   Тус малчин өрхийн үхсэн   үхэр 3, нохой-1,  үнэг-1,  булж 1 бух, 1 нохойг буудаж алан нийт 4 үхэр, 2 нохой, 1 үнэгийг геологийн нүхэнд булан шатаасан. 

Худалдаа үйлчилгээний цэгийн хяналт шалгалт:

        2014  оны 11 дүгээр сарын 06 ны өдрийн  /12-02-303/-16 гэсэн  удирдамжийн дагуу сумын төвийн худалдаа үйлчилгээний газруудад Хүнсний тухай хууль, Стандарт тохиролын гэрчилгээний тухай, Ариун цэврийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм стандартыг хэрэгжүүлэх,  үнэлэлт , дүгнэлт заавар зөвлөгөө өгч илэрч байгаа зөрчлийг арилгуулахад чиглэгдэнэ. 8-н аж ахуйн нэгж хамрагдаж хугацаа хэтэрсэн 742,850 мянган төгрөгний бараа бүтээгдэхүүн хураан аваад байна.  Сумын хэмжээнд нийт 25 худалдааны цэг ажиллаж байна. Үүнээс  аж ахуй нэгж 13, иргэн хүнсний мухлаг -12 архи согтууруулах ундаагаар үйлчилж байгаа 12 цэг , тамхины зөвшөөрөлтэй 7 цэгтэй.

           Үдийн цай хөтөлбөр: 1-р ээлжинд 208, 2-р ээлжинд 184 нийт 392 хүүхэд хамрагддаг. 5 өдрийн 2 өдөр махан хоол, 3 өдөр нь цагаан хоол ордог. Үдийн цайг хичээлийн 3-р цагийн завсарлагааны 10 минутанд багтаан үйлчилдэг. 2014 оны хичээлийн жилд тус сургууль нь Үдийн цай-ны хоолны цэсийг 5 өдрийн 2 өдөрт халуун хоол цайгаар, 3 өдрийг бэлэн бүтээгдэхүүн болох тараг сүү, аарц, боов, гурилан бүтээгдэхүүнээр үйлчлэхээр сургуулийн захиралаар батлуулан мөрдөж ажилладаг.

 

    

               ӨВӨЛЖИЛТЙИН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

           Аймгийн Засаг даргын 03 албан даалгаварын хүрээнд: Сумын Засаг даргын А/90 захирамжийг Сургууль, Цэцэрлэг, Эмнэлэг, Соёлын төв,  Ой анги, Цагдаагийн тасаг, Цаг уур дээрх албан байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна.

Сургууль: Нарс мод ХХК-тай гэрээ байгуулан түлээгээ татаж байна. Энэ жилийн түлээний төлөвлөгөө нь 1,820м3 мод.  Сургууль дотуур байрны дулаалга 100% хийгдэж дуусаад байна.

Эмнэлэг: Дотор дулаалга бүрэн хийгдсэн. Энэ жилийн түлээний төлөвлөөг нь 900м3 татах төлөвлөгөөтэй.

Цэцэрлэг: Энэ жилийн түлээний төлөвлөгөө нь 300 м3 мод татахаас 172м3 татаад байна. Төв цэцэрлэг нийт 214 хүүхэдтэй дотор дулаалга 100% хийж дууссан. Гуна гурван өндөр ХХК-тай гэрээ байгуулан хүнсний бүтээгдэхүүнээ татан авдаг. 

Эрээн 6-р багийн цэцэрлэг: Нийт 21 хүүхэд явдаг АУБагш-1, Туслах багш-1, тогооч-1. Дотор дулаалга бүрэн хийгдсэн төв цэцэрлэгээс 14 хоногоор хүнсээ татан авдаг.

Улз багийн цэцэрлэг: Ахлах ангид-36, бага ангид- 25 , нийт 61  хүүхэд явдаг. Дотор дулаалга бүрэн хийгдсэн. Хүнснээ төв цэцэрлэгээс 7 хоногоор татан авдаг.

Цаг уур: Дотор дулаалга бүрэн хийгдсэн. Төмс 500 гаас 200 кг төмс хураан авсан. Түлээ   5 м3      мод татаад байна.

Ой анги: Дотор дулаалга бүрэн хийгдсэн: Энэ жилийн түлээний төлөвлөгөө 100 м3 татахаас 20 м3 татаад байна.

Соёлын төв: Энэ жилийн түлээний төлөвлөгөө 87 м3 татахаас 50 м3 татаад байна.

          Сумын аюулгүйн  фондны 50 тн өвсийг 6-н багийн нутаг дэвсгэрт бэлтгүүлэхээр тамгын газрын даргын 2/ 471    албан тоотийг 6-н багийн Засаг дарга нарт хүргүүлсэн байгаа. Сумын хэмжээнд нийт  7062 тн өвс бэлтгээд байна.  Өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайтар хангуулахаар багуудад ажлын хэсэг томилон  ажиллуулах, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулж, өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан байдлыг газар дээр нь үзэж , малчин өрх бүрээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах. 2014 оны 11 дүгээр сарын 05 ны өдрөөс эхлэн ажлын хэсэг 6-н багийн малчин өрхүүдээр явж мэдээлэл өгөн өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцан ажиллаж байна.

 

Мал үржлийн ажил үйлчилгээ

          Мал үржлийн ажлын хэтийн болон ойрын төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллаж ирлээ. ХХААХҮ-ийн сайдын А/210-р тушаалаар баталсан Хээлтүүлэгч малыг үржлийн ажил үйлчилгээний нэгжийн эзэмшилд шилжүүлэх, үржилд ашиглах, нийтлэг журам-ын хүрээнд Тус сумын мал үржлийн ажил үйлчилгээний нэгж  Хүеө цогцолбор ХХК-нь одоогоор богын 80 гаруй хээлтүүлэгч, бодын 10-н хээлтүүлэгчийг /Казакын цагаан толгойтын цэвэр үүлдэр/ цөм сүргээс өөрийн хөрөнгөөр сонгон  худалдан авч бойжуулж малчидад гэрээгээр ашиглуулж борлуулж  байгаа ба мал сүргийн чанарыг сайжруулахаар загвар үржлийн аж ахуй байгуулах зорилт тавин ажиллаж байна. Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн  Үйлдвэрийн Сайдын А\74 тоот тушаалыг үндэслэн тус суманд үржүүлж байгаа бүх үхэр, тодорхой тооны бог малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлийн анхан шатны өгөгдлийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах тухай сумын Засаг даргын А/123 дугаар захирамжийг үндэслэн Заяат, Хар чулуут, Өвөр эрээн, Бэрх, Жаварт хошууу багийн 84 өрхийн 1041-толгой бод  малд  намар   ялган тэмдэглэгээ хийж ээмэгжүүлэлт хийсний дагуу мэдээллийн NLIS программын   мэдээллийн нэгдсэн санд 13,500 толгой малын мэдээлэл баазад хадгалагдаж байна. Өвөлжилтийг хэрхэн өнтэй даван туулах зөвлөмжийг  малчидад зөвлөмж тараалаа. 3-р сарын 01-с мал төллөлт эхэлсэнтэй холбоотойгоор  төл бойжилт,  хорогдлын мэдээг нэгтэн гаргаж байна.

       Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний тухай Сумын Засаг даргын 7 заалт бүхий албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулахаар ЗДТГ  368 малчин өрх тус бүрт  2 шуудай гурил, 2 шуудай хивэгийг  өгч малчидаа дэмжиж ажилласан байна.  Сумын сайн малчин-ын болзол хангасан 4 малчны малын сүргийн эргэлтийг хийж ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийг тооцож гаргасан.

         2014.04.21.нд Бооны өврөөс  /газрын нэр/ гарсан түймэрт 11 өрхийн бод-256, бог-437 толгой мал шатаж хорогдсон ба нийт хохирлын хэмжээ 202,870,0 төгрөг ба хохирлын актыг гаргаж үйлдсэн ба 5 хүний бүрэлдхүүнтэй Ковш машинаар нүх ухаж булж устгасан байна.

        Сумын Засаг даргын тамгын газраас 2014 оны 5-р сарын 5нд гаргасан удирдамжийн дагуу Зооноз өвчнөөс хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх  зорилгоор хуц,  ухны цусыг авч шинжилгээнд явуулах ажилтай хавсарган хуц ухнанд хаврын хэмжилт, пүүлэлт, ангилалт хийв. Энэ арга хэмжээнд 5 н хүний бүрэлдхүүнтэй хийж гүйцэтгэв. Хуц, ухны 4-н сууриар нийт 300 км зам туулсан.

           Ангилалт хэмжилтэнд хамрагдсан хуц 280 хаврын дундаж жин 58,5 кг үүнээс шилмэл ангид 136, 1-р ангид 92, 2-р ангид 52. Ухна 175 хаврын дундач жин 48,8 кг үүнээс шилмэл ангид 77, 1-р ангид 53, 2-р ангид 45 тус тус ангилагдав.

          Аймгийн ИТХ-с гаргасан ботго тутамд 50,0төгрөгний  урамшуулал олгох тогтоолын дагуу сумын хэмжээнд нийт 43 өрхийн 200 толгой тэмээний суурь   судалгааг гаргаж  хүргүүлсэн.

         Малчин өрхийн баталгааны тэмдэг /тамга/-ийг  92 өрхөд захиалсан ба захиалгын дагуу  малчидад тамгыг олгож байна.

          Малын индексжүүлсэн даатгал төслийг Малчид хоршоодын зөвлөгөөнд оролцсон 200 гаруй малчид иргэдэд  болон, 6н Багийн иргэдийн нийтийн хуралд оролцож даатгалын ач холбогдолыг ойлгуулж тараах материал, сонин тарааж даатгалын ач холбогдлыг ойлгуулсан. НДШ-д сайн дураараа 130 малчин, ЭМ-н даатгалд 208 малчин даатгуулсан байна.

          Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох 2011оны 221, 368 дугаар тогтоолуудын дагуу 81 малчин өрхийн 17489 толгой хонины 173910 тн ноосыг үндэсний 4 компанид тушаасны дагуу паданы нэгтгэлийг хийж урамшуулалд хамруулхаар  болоод  байна. Малчидын 2 хоршооны төлөөлөгчдийг арьс ширний урамшуулын сургалтанд хамруулж арьс ширний холбоотой гэрээ байгуулж ирсэн.

          Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл-2014 үзэсгэлэн худалдаа Дорнод аймагт зохион байгуулагдаж Баян Уул сумаас 9-н хүний бүрэлдхүүнтэй  хүнсний ногоо, сүү цагаан идээ, жимс жимсгэний төрлөөр болон Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах уралдаанд оролцсон. Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах уралдаанд мах сүүний чиглэлийн Хар тарлан үүлдрийн бух-2, Супполик үүлдрийн хуц-1 оролцож, 3-р багаас оролцсон  мах сүүний чиглэлийн  Хар тарлан бух тэргүүн байр эзэлж өргөмжлөл  Алтан медалиар  шагнагдсан.

           Мөн Үржлийн малын үзэсгэлэн худалдаа, Гойд ашиг шимт мал шалгаруулах уралдаан  2-р багийн/хар чулуут/ төвд зохион байгууллаа. Үзэсгэлэнд Харчулуут, Урт багийн малчид Бух-5, үнээ-2, -Хуц-7, Эм хонь-3 төрлөөр оролцож ирсэн бүх малыг хэмжилт хийж,  ашиг шимийн  үндсэн үзүүлэлтүүдийг гарган шалгаруулж өргөмжлөл  Алтан медалиар  шагнагдсан.

2014 онд ингэ-24, гүү-1839, үнээ-3718, хонь-12576, ямаа-8339, нийт-26496 толгой мал төллөж, 688 толгой мал зүй бусаар хорогдож энэ онд нийт 85469 толгой мал өвөлжиж байна.

3. Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр: Бэлчээр усжуулах чиглэлээр Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Урт багийн нутаг дэвсгэр Дэлбэрхэйд гүн өрмийн худаг гаргав. Хүн амын ундны усны хэрэгцээг хангах зорилгоор ОНХсангаар 11 гүн өрмийн худаг гаргав. 2002-2014 онуудад улсын төсвийн хөрөнгөөр гаргасан гүн өрмийн худгийн тооллогыг хийв нийт 38 худаг тоологдсон худаг эзэмшигчтэй нь гэрээ байгуулах ажил эхлээд 30%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.

-  Бэлчээр сайжруулах зорилгоор 2014.06.15-2014.09.15 хүртлэх хугацаанд Улз гол дагуух жилийн 4 улирал нутагладаг малчдыг оторлуулах сумын төвөөс баруун тийш 25 км-т нүүх шаардлагыг тавиж нүүлгэснээр арвин их хадлан авсан. Сумын хэмжээнд 7065тн хадлан бэлтгэв.  

2.Газар тариалангийн чиглэлээр: Сумын хэмжээнд 33 га-д төмс тарьж 295тн ургац хураан авсан, 16,5га-д хүнсний ногоо тарьж 177,4тн ургац хураан авсан, 0,7тн жимс, жимсгэнэ хураан авсан үүний 0,5тн чацаргана, майдарын буудай ХХК нь 910 га-д үр тариа тарьж 1200 тн улаан буудай хураан авсан.

-Улз голын сав газрын уур амьсгалын эрсдлийг бууруулах төслөөс 6-р багийн иргэн Д.Мөнхцэцэгийг 1 га-ийн услалтын систем, нийлэг хальсан хүлэмжийн дэмжлэг үзүүлсэн.

 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэр 273,5 сая төгрөгт хүрсэн байна.  2014 онд 6 төсөлд 47,5 сая төгрөгийн зээл олгосон. 2011-2013 оны СХС, жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр зээл авч төсөл хэрэгжүүлж байгаа иргэдийн зээлийн хэрэгжилттэй Төслийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалтын ажлын хэсэгтэй хамтран шалгалт хийв. ХЭД сангийн бага хүүтэй зээлийг төрийн банкаар дамжуулан 45 сая төгрөгийн зээлийг иргэдэд олгов. Үхрийн фермер 2 төсөл 18,5 сая төгрөг, гахайн аж ахуй 2 төсөл 14,0 сая төгрөг, блокны үйлдвэр 10,0 сая төгрөг, канон зурагчны үйлчилгээ 5,0 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. Хөдөлмөрийн яам Чингис бондын эх үүсвэрээс сүүний бага оврын үйлдвэр байгуулах чиглэлээр 140,0 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлэх болоод байна.

Ахуй үйлчилгээний чиглэлээр. Сумын ахуй үйлчилгээг улсын төсвийн хөрөнгөөр өргөтгөл хийсэн засварлагдсан байранд түрээсийн гэрээ байгуулан 6 өрөөнд үсчин 2, зөөлөн оёдол 1, гутал үйлдвэрийн цех 1, зурагчин 1, цахилгаан засвар 1 нийт 6 өрөөнд үйлчилгээ эрхэлж байна. Ахуй үйлчилгээний салбарыг дэмжих зорилгоор 7 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг СХС, жижиг дунд үйлдвэрийн зээлээр олгох санал авч хөдөлмөрийн хэлтэст хүргүүлсэн.

Хоршоо: тус суманд 5 хоршоо бүртгэлтэй байгаагаас Улзын арвин сүрэг, Номгоной гол, Наян-га хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Номгоной гол хоршоо нь Засгийн газрын 2011 оны 221, 368 дугаар тогтоолын хэрэгжилт: 81 малчин өрхийн Хонь, тэмээний 17,3 тн ноос бэлтгэгдэн үндэсний үйлдвэрт тушаагдсан. 34600000 төгрөгийг урамшууллыг нэрийн дансаараа авна.

Малжуулах төсөл Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 570 толгой бог мал багийн бага орлоготой малчин өрхөөр 2 жилийн хугацаатай шилжиж  малчдыг малжуулдаг. 2014 онд нийт 6 багийн 9 малчин өрхийг багийн иргэдийн нийтийн хурлаар сонгон 2 жилийн хугацаатай гэрээ, акт үйлдэн 420 толгой 2 настай эм төлөг олгов.

          Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хороог засаг даргын захирамжаар байгуулсан хороо  хуралдаж ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян зохион байгуулсан. Сарын аянаар аж ахуй нэгж,  худалдаа үйлчилгээ эрхлэдэг хүнсний дэлгүүр, барааны дэлгүүрээр хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн улсын байцаагч В.Ариунболороор ахлуулсан гишүүд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг, татварын байцаагч Х.Болормаа, хүн эмнэлэгийн эрүүл ахуйн ажилтан Д.Урантогос, нийгмийн ажилтан Б.Оюунчимэг  нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 21 худалдаа үйлчилгээний цэг, 4 байгууллагаар шалгалт хийсэн. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орсон гишүүд  удирдамжийн дагуу холбогдох ажлуудыг шалгасан.  2014 оны 04 сард.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал-эрүүл ахуйн тухай хуулийн холбогдох заалтаар шалгалт хийсэн.

         1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн  гуравдугаар бүлгийн 24 дүгээр зүйл. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулагдаагүй.

         2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн  50.2, 70.1, 87.1, -т заалтыг зөрчсөн. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14, 15, 31 дүгээр зүйл, заалтыг зөрчсөн.

         Мөн худалдаа үйлчилгээний цэгүүдэд Хөдөлмөрийн тухай хууль,  хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал- эрүүл ахуйн тухай хуулийн талаарх тараах материал, зөвлөмж, аймгийн засаг даргын А/66 дугаар захирамжийг танилцуулсан. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэдэг хөрөө рамын ажилагсадад  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал- эрүүл ахуй, ажлын байрны нөхцөлийн талаар тэмдэглэл бичих  дэвтэр аялуулах ажлыг эхлэсэн.

 

         Төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд:

         1.Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд:  сантехникч -15, уурын зуухны машинист- 9, цахилаанчин -2, нийт 26 ажил хайгч иргэний бүртгэлд бүртгэгдсэн иргэдийг хамруулсан боловч 17 иргэн сургуулиа төгссөн. Сумын шинэчлэл төсөлд 8 иргэн ажиллаж байна, төсөвт байгууллагын галчаар 4 иргэн, ОНӨҮгазарт 1 иргэн тус тус ажлын байраар хангагдан ажиллаж байна.

         2.Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийн хүрээнд: ногоон ажилд оролцогч иргэнтэй  хөдөлмөрийн түр гэрээ байгуулан,   11 нөхөрлөлийн    15 иргэн ногоон хөгжлийн төлөө хамтдаа  эргүүлд  4 зүг 8 зовхис, сумын төвд багийн засаг даргын захирамжаар ажиллаж  байна. Ногоон хөгжлийн төлөө хамтдаа  эргүүлийн 15 иргэн хөдөөд оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн 10 километрийн  тойрогт ой хамгаалах, байгаль орчныг арчлах, цэвэрлэх зорилгоор ажилласан. Нийтийг  хамарсан ажил -58,  нийтийн хогийн цэвэрлэгээ-22, ой цэвэрлэгээ-36

         3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний бизнесийн төсөл нэг ажлын байранд нэг сая хүртэл  төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг хүссэн 4-р багийн иргэн өрх толгойлсон эмэгтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Б.Солонго хамрагдаж төслөө амьжилттай хэрэгжүүлэв.

         4.Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд:

1.Малчин ажил олгогч: 2-р багийн малчин Б.Лхагбасүрэн, 3-р багийн малчин Т.Батаа нар малчин ажил олгогчын урашуулалд хамрагдсан.

2.40 хүртлэх насны 2-оос доошгүй гишүүнтэй, бог малд шилжүүлснээр 50-150 толгой  малтай, хашаа, хороо, саравч зэрэг мал аж ахуй эрхлэх материаллаг баазтай 3 малчин өрх сонгогдон 155 толгой бог малаар малжуулав.

         5. Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт 20, төсөл хөтөлбөр боловсруулах боловсруулах зөвлөлгөө-15 иргэн хамрагдаж Б.Туяагийн талх төсөл 1,0 сая төгрөгийн дэмжлэгт хамрагдав.

         6. 40-өөс дээш насны иргэнийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд:  нэг бүлэг 3 иргэн иргэний эргүүлийг 4 -багаас 2, 5 багаас 1 иргэн хамрагдан хөдөлмөрийн түр гэрээ байгуулан, эргүүл хийх маршрут, ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 3 сарын хугацаанд ажиллав. Ц.Оюунсүрэн, Б.Ганчимэг, Б.Байгалмаа.

            7. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр:  Сумын залуус төслийг 5 оюутан хэрэгжүүлсэн. Монгол улсын их сургуулийн Математикийн багшийн ангийн оюутан Б.Оюунчимэг, Монгол улсын их сургуулийн Монгол хэлний багшийн ангийн оюутан М.Рэгзэдмаа, Улаанбаатар эрдэм  их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын  ангийн оюутан Г.Пүрэвдулам, Засагт хаан дээд сургуулийн Бизнесийн удирдлагын ангийн оюутан А.Алтанчимэг,  Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Байгаль орчны хяналт үнэлгээний  ангийн  оюутан Б.Оюунтуул  нар 21 хоногийн турш ЕБСургуулийн 1-4 ангийн 48 сурагчдад  Монгол хэл, Математикийн давтлага явуулсан. Мөн явуулын номын богцыг 30 өрхөд аялуулсан. ЖДҮйлдвэрлэлийн чиглэлээр төсөлд хамрагдсан 23 иргэнд бизнес санаа, арга зүйн зөвлөлгөөг өгсөн. Сумын түүхт 90 жилийн ойн баяр наадмын комиссын ажилд туслаж бэлэг дурсгалын зүйлийг бэлтгэсэн.

Ажлын гараа төслөөр түймэрт шатсан 10 малчин өрхийн 10 малын хашааг барих 70 иргэнийг ажиллуулж түр ажлын байраар хангасан. ЗДТГ-аас 300м3 модны эрхийг олгосон.

         8. Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ шавь сургалтыг сумын ахуй үйлчилгээний зөөлөн оёдлын тасаг 5 ажилгүй иргэнийг хамруулж ажлын байраар хангасан.

ХЭДСан жижиг зээл-45,0 сая  Төрийн банкаар дамжуулан сарын 0,85хувийн хүүтэй, 24 сарын хугацаатай зээлийг 22 иргэнд олгосон 33 иргэн ажлын байраар хангагдсан.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр. Е-Цахим бирж ажиллаж байнгын, болон түр ажлын байраар хангагдан, иргэд хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа 9 хөтөлбөр, төслийн талаарх мэдээллийг авч байна. 2014 онд 9 төсөл, 2 төсөл хэрэгжсэн 210 иргэн хамрагдсан.

 

 

БОЛОСРОЛЫН САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД

 

640 хүүхдийн сургуулийн барилгын явц 70 хувьтай явагдаж байна. 2014 онд цэцэрлэгт нэг бүлэг шинээр нэмэгдэж шинэ цэцэрлэгийн барилгын ажил 20 хувьтай явагдаж байна.

Ерөнхий боловсролын сургууль:

Нийт улсын чанартай 2, аймгийн чанартай 4, сургуулиас зохион байгуулсан 3 олимдиаданд тус тус оролцсон байна.  Ахлах ангийн сурагчдыг дараах сургалт, лекцүүдэд хамруулсан байна. 

 • Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын хүүхдийн ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Д.Жавзандулам 09.10-нд ӨЦБүлгэмийн 12 сурагчдад сургалт явуулсан
 • Гэр бүл судлаач Л.Нарантуяа 10-р сард Гэр бүлийн үнэ цэнэ сэдвээр 9-12-р ангийн сурагчдын дунд лекц уншиж, ярилцлага хийлээ.
 • Сургуулийн эмч Т.Анхзаяа Дэлхийн гар угаах өдрийг тохиолдуулан бүх анги хамт олонд Гар угаахын ач холбогдол
 • Дорнод аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны н.Цагаан ирж сургуулийн зааланд ахлах ангийн сурагчид сургалт хийв.
 • ВИ.И.ТИ.НЕТ төрийн бус байгууллагын сургагч багш н.Бодьсайхан дотуур байрны сурагчдад сэтгэл зүйн болон харилцааны талаар сургалт хийв. Мөн 6а ангийн сурагч Э.Энхбаатарт сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөв.  Давхарсдсан  тоогоор 43 багш мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан.

 

Номын сан: 04р сард Ном хөтөлбөрийн хүрээнд Номын хишиг нээлттэй өдөрлөгийг Аймгийн төв номын сангийн Номын элч явуулын үйлчилгээтэй хамтран зохион явууллаа. Уг өдөрлөгийн хөтөлбөр ёсоор Аймгийн номын сангийн номын дээж, сургуулийн болон сумын номын сангийн дээжүүдээр үзэсгэлэн гаргаж нийт 120 гаруй ном үзэсгэлэнд тавигдаж иргэд, багш нар, сургуулийн сурагчид идэвхитэй хамрагдлаа.  Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Номын баяр-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зарлигийн дагуу сургуулийн хэмжээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа ба  уламжлал болгон зохиогддог Номын хишиг-14 хоногийн аян 09-р сард болж аяны хүрээнд сургуулийн нийт багш сурагчдын дунд номын нээлттэй үзэсгэлэн зохион байгуулж 3 өдрийн турш багш, ажилчид, сурагчид номын ертөнцөөр нээлттэй чөлөөтэй аяллаа.

Багш ажилчдыг ахмарсан 14 төрлийн уралдаан тэмцээн зохион  байгуулсан. Сумын 6 багийн нийт эцэг эхийн уулзалтанд 230 гаруй иргэдийг хамруулж сургуулийн захирал Д.Энхбарс Хуримтлалын мөн чанар, зарчмууд гэсэн лекцийг уншив. Тус уулзалтаар сургуулийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан, сурагчдын амжилтын талаарх тайлан мэдээг танилцуулав.

Гэр бүл судлаач Л. Нарантуяа  сумын соёлийн төвд иргэдийн дунд  Гэр бүлийн үнэ цэнэ сэдэвт лекц уншиж ярилцлага хийсэн ба багш ажилчид бүрэн хамрагдлаа.

Улз голын сав газраас 100 ширхэг бургас, 50 ш улиас, 50ш шар хуайсыг 10-р ангийн сурагчдаар үрслүүлэн тариулав.

 

Насан туршийн боловсрол: Хүн амын боловсролын түвшинг судлах, орон нутгийн холбогдох байгууллагууд, иргэдээс АББ, ЗС-тай холбоотой мэдээ судалгаа авах дүгнэлт хийх, төлөвлөх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд Солонгос хэлний дугуйлан, Бичиг үсэг үл мэдэгч 30 иргэнийг сургалтанд хамруулав.  Дүйцсэн хөтөлбөрийн суралцагч Г.Баянжаргал, Г.Дашдорж,Б.Батцэцэг, Э.Энхбаясгалан, Н.Буянбадрах нар сургалтанд хамрагдсан. Сургууль завсардсан 8 хүүхдийн судалгааг нэгтгэж, 3 хүүхэд эргэж сургуульдаа суралцаж байна.

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 4 хүүхэд танхимаар, 1 хүүхдэд гэрээр сургалт явуулсан байна.     

2. АББ, ЗС-аар хүртээмжтэй, чанартай сургалтыг явуулах зорилтын хүрээнд: Зөв монгол хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийг 15 эцэг эхэд сурталчилж сургалт, Хилийн 0275-р ангийн захиалгаар төсөл боловсруулах сургалтыг 45 хүнд явуулав.  Амьдрах ухаанд суурилсан бичиг үсгийн анхан шатны сургалтанд агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгийн 1.1-ийн хүрээнд Би-миний гэр бүл  бүлэг сэдвийг сонгон, 5 цагийн сургалтын даалгаварын 21 иргэнд хүргүүлсэн байна. Бичиг  үсэг тайлагдалтын хувь 2014 оны 5 сарын байдлаар 76,1%тай байна.  1-6 сарын байдлаар 556 иргэн, 9-10 сард 181 иргэн хүүхэд нийт 737 хүнийг амьдрах ухааны сургалтанд хамруулсан байна.

 Олон нийтийн оролцоо, нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг   хөгжүүлэх, бичиг үсгийн боловсролыг олон талт нөөцийн эх үүсвэрийг бий болгох зорилтын хүрээнд: Шатрын дугуйланд 45 хүүхэд суралцаж Хурдан морь унаач 69 хүүхдийн судалгааг гаргаж анги удирдсан багш нараар зөвлөгөө өгүүлж, осол аюулгүй ажиллахыг сануулан гарын үсэг зуруулсан байна.  5-р сард ЗДТГ-аас 167670 төгрөгний санхүүжилтыг гаргаж өгсөн ба үүнээс 91300 төгрөгөөр принтерын бул, өнгөт каноны 6 ш хор, 1 боодол бичгийн цаас авч, кекс хийх сургалтанд 29420 төгрөгийг, хүүхдийн нэмэгдэл хоол тэжээл хийх сургалтанд 46950 төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг:

ßâóóëûí áàãøèéí ñóðãàëò: 2 íàñòàé 4,  3 íàñòàé 10, 4 íàñòàé 5, 5 íàñòàé 5   íèéò 24 õ¿¿õýä õàìðàãäàæ áàéíà. Ýíý õè÷ýýëèéí æèëä òóñ ñóìûí òºâººñ 45êì-ûí çàéä îðøèõ  2 äóãààð áàãèéí íóòàã Ïàðøèíû àð ãýäýã ãàçàð 16 õ¿¿õýä, 28êì-ûí çàéä îðøèõ 3 äóãààð áàãèéí íóòàãò 18 õ¿¿õýä òóñ á¿ð õàìðóóëàí 06 ñàðûí 18-íû ºäðººñ ýõëýí àæëûí 44 õîíîã àæèëëàæ, ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëñàí. Ãýð öýöýðëýã ãàðãàõ áýëòãýë àæëûã 06 ñàðûí 11-ýýñ ýõëýí õàíãàæ, 2 äóãààð áàãò 2 õîíîã 10 õ¿í, 3 äóãààð áàãò 2 õîíîãò 9 õ¿í òóñ òóñ àæèëëàæ ñóðãàëòûí áîëîí ãàë òîãîîíû 2 ãýð áàðüæ á¿ðýí òîõèæóóëñàí.

Áîëîâñðîë ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä 2014-2015 îíû õè÷ýýëèéí æèëä í¿¿äëèéí 2 á¿ëýã àæèëëóóëñàí. ̺í õàìðàí ñóðãàëòûã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä 1 á¿ëýã íýìæ 319 õ¿¿õäèéã õàìðóóëñàí áºãººä õàìðàí ñóðãàëò 74.5%-òàé áàéãàà íü ºìíºõ õè÷ýýëèéí æèëýýñ 6,4%-ààð àõèñàí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.

Íîì - õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí òºëºâëºãºº ãàðãàí àæèëëàñàí. ¿¿íä: Íîì õºòºëáºðººð Íîìûí áîãö àÿí, ßâóóëûí íîìûí ñàíàÿí, Íîì åðòºíöèéã õàðàõ öîíõ òýìöýýí, Äàðààãèéí õóóäàñ, Óðàí æèðãýý óðàí óíøëàãûí òýìöýýí, Àìàí áèëýã àìàí íààäìûí òýìöýýí, ¯ëãýðèéí áààòðóóä àìèëñàí íü, ¯ëãýðèéí öàã ýöýã ýõ÷¿¿ä õ¿¿õäýä ¿ëãýð ÿðüæ ºãºõ öàã, Áÿöõàí çîõèîë÷ òºñººëºí ÿðèõ öàã, Áóðèàäûí íýã ºäºð àÿí, Ãî¸ ¿ëãýð õºã溺í áàÿñãàõ öàã, Íîì õ¿¿õäèéí íºõºð áàãø íàðûí äóíä íîì á¿òýýõ óðàëäààí çýðýã àæëóóäûã çîõèîí ÿâóóëààä áàéíà.

Àâüÿàñ õºòºëáºðººð á¿ëãèéí áàãø íàð äóó, õºãæèì, á¿æèã, áàðèìàë, íààìàë, çóðàã, íóãàëìàé, IQ, äààì, õºãæèìò õºäºë㺺í ãýñýí 10 òºðëèéí äóãóéëàíã òºëºâëºãººíèé äàãóó òîãòìîë õè÷ýýëë¿¿ëæ áàéãàà áºãººä äóãóéëàí òóñ á¿ð 10-15 õ¿¿õäèéã õàìðóóëæ áàéíà. Äàâõàðäààã¿é òîîãîîð 3-5 íàñòàé 121 õ¿¿õýä äóãóéëàíä ñóðàëöäàã.  Ìºí Ìèíèé äóðòàé äóó õºãæèì òýìöýýí, Ààâ, ýýæ, áè àÿí, Ñïîðò á¿æãèéí òýìöýýí çýðýã àæëóóä ÿâàãäààä áàéíà. 

Áàãøèéí õºãæèë õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä Õ¿¿õäèéí õýðýãöýý ñîíèðõëûã ñóäëàõàä òîõèîëäîæ áóé áýðõøýýë ñýäýâò õýëýëö¿¿ëýã, ãàðûí àâëàãà áýëòãýõ, ѪÁ-ûí ÷àíàðûí øèíý÷ëýëä-Áèä óðàëäààí, Áàãø-2014 îëèììïèàä çýðýã ¿éë àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëààä áàéíà. Улаанбаатар хîòîä, 5 æèëèéí ¿íäñýí ñóðãàëò- 3 áàãø, 1 æèëèéí ¿íäñýí ñóðãàëò 2 áàãø, Õ¿¿õäýä ýýëòýé áàãøèéí àðãà ç¿é ñóðãàëòàíä ýðõëýã÷ Дорнод аймагт, Õàìòäàà óíøüÿ ñóðãàëòàíä àðãà ç¿é÷, Àðõèâûí ïðîãðàììûí ñóðãàëòàíä áè÷èã õýðýã õàðèóöñàí àæèëòàí, Ïîðòàë ñàéò ñóðãàëòàíä 1 áàãø, Àõëàõ òîãîî÷ íàðûí ñóðãàëòàíä 3 òîãîî÷, Íÿãòëàí áîäîã÷ Òóíãàëàã, Ñóìäàä,  Áàÿíäóíä ýðõëýã÷ àðãà ç¿é÷ íàðûí ñóðãàëòàíä ýðõëýã÷, àðãà ç¿é÷ Áàéãóóëàãà äýýðõ ñóðãàëò: Õ¿¿õäýä ýýëòýé áàãøèéí àðãà ç¿é ñóðãàëò 3 óäàà Ýðõëýã÷, áàãø Îêñàíà íàð, Õºãæèì òîãëîæ ñóðàõ àðãà Õºãæìèéí áàãø , Õ¿¿õäýä àíõàí øàòíû òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ ñóðãàëòûã ñóì äóíäûí ýìíýëýãòýé õàìòàð÷ õèéí, 18 õ¿í õàìðóóëàâ

̺í 2 áàãø ìàãèñòðàíòóðò, 1 áàãø ѪÁ-ûí áàãø ìýðãýæëýýð ý÷íýýãýýð ñóðàëöàæ áàéíà.

Ýðýýí á¿ëãèéí 30 õ¿¿õäèéí áàðèëãà áàðèãäàæ àøèãëàëòàíä îðñîí. Áàãøèéí ¨ñ ç¿éí õîðîî-íû ãèø¿¿äèéã íèéò àæèë÷äûí õóðëààð ýöýã ýõèéí òºëººëºë 5 õ¿í, áàãø àæèë÷äûí òºëººëºë 4 õ¿íèéã äàõèí ñîíãîñîí áºãººä ¨ñ ç¿éí õîðîî àíõíû õóðëàà õèéæ àæèëëàõ æóðàì áîëîí àæëûí òºëºâëºãººã ãàðãàñàí.  Áàãø íàðûí áàÿðûí 48 äàõü ºäðèéã óãòàæ áàãø àæèë÷äûí ÷ºëººò öàãèéã çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ, ýâñýã õàìò îëîí á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîòîé Ãàð áºìáºã-èéí òýìöýýíèéã 9 ä¿ãýýð ñàðûí 21-íû ºäºð çîõèîæ 4 áàã àâõààëæ ñàìáààãàà ñîðèí àìæèëòòàé îðîëöñîí áºãººä àéìàãò áîëñîí áàãø íàðûí áàÿðûí àðãà õýìæýýíä 9 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé îðîëöîîä èðñýí.  Ìºí óã áàÿðã òîõèîëäóóëàí Áàãøèéí àëäàð ºäºðëºãèéã Ä:Àëòàí÷èìýã áàãøèéí íýðýìæèò ºäºðëºã áîëãîí çîõèîí ÿâóóëàæ ¿å ¿å+èéí òºãñºã÷ øàâü íàð áîëîí á¿ëã¿¿äèéí ýöýã ýõèéí çºâëºë, àõìàä áàãø àæèë÷èä îðîëöëîî.

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД

            2014 онд эрүүл мэндийн даатгалтай  310 хүнийг хэвтэн эмчлүүлсэн. Давхардсан тоогоор 5700 хүнд анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн.

2014  îíû ýõíèé  9 ñàðûí áàéäëààð ÅÁÑ, цэцэрлэгийн давхардсан тоогоор íèéò  1512 хүүхдийг íàçôàðèíãèòèéí ¿çëýã, îõèäûí ¿çëýã, öàãààн õîðõîéí øèíæèëãýý зэргийг хийж 232 өвчлөл илэрсэнийг эрүүлжүүлсэн.

 9 ä¿ãýýð ñàðä Õàëäâàðò ºâ÷èí áîëîí ÁÇÄÕ-ûí èëð¿¿ëýëòèéã Хүн амын  дундах БЗДХ-г илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд 16-50 насны íèéò 300ãààä õ¿íèéã õàìðóóëæ   èëð¿¿ëýëò  0.6%-òàé áàéíà. ¯çëýã  ¿ðãýëæиëæ áàéíà. Ýëýãíèé õîðò õàâäàðò  ºðòºõ ýрсдэл á¿õèé  150 хүнд элэгний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх õýò àâèà îíîøëîãîî,  ñóäàñíû öóñàíä ýëýãíèé  âèðóñ, ýëýãíèé Ñ âèðóñ, ýëýãíèé õàâäðûí ìàðêåð AFP èëð¿¿ëýõ ¿çëýã, øèíæèëãýý õèéñíýýñ, ñóìààñ ýëýãíèé àíõäàã÷ õàâäàð 3 øèíýýð îíîøëîãäîæ äàðàà÷èéí øàòëàëûí ýìíýëýãт øèëæ¿¿ëñýí.

Хүн амын дунд БЗДХ-г илрүүлэх үзлэг шинжилгээã Дорнод аймгийн Засаг даргын 2014 îíû  À/394 ä¿ãýýð çàõèðàìæ, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçðûí äàðãûí 2014 îíû À/58 òîîò òóøààëûí äàãóó 129593₮ -ний îíîøëóóð,  øèíæèëãýýíèé материал ирж,  16-50 насны 2435 õ¿í øèíæèëãýýíä õàìðàãäàõààñ øèíæèëãýýíä 692 õ¿í õàìðàãäàæ 10 õ¿íèé øèíæèëãýý  ýåðýã áóþó ñýæèãòýé,  áà ºâ÷òýé  ãàðñàí.

Суманд төрсөн 15 ээж болон шинээр төрсөн хүүхэдтэй  15 эцэг эхчүүдэд  7 хоногт  1  удаа дархлаажуулалтын кабинетд сургалт хийж байсан ба сурталчилгаанд бүгд 650 эцэг эхчүүд хамрагдсан.     Алслагдсан  1,2,3,6-р багын  0-2  насны 68 хүүхдэд түргэн тусламжийн машинаар 1630 км явж 283 л шатахуун зарцуулсан. Товлолын дархлаажуулалт  100% хамралттай байна. Тайлант хугацаанд эх нялхсын эндэгдэл гараагүй. Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéã ýìíýëýã õýâò¿¿ëýí ç¿¿, äàðàí áàðèà çýðãèéã õèéæ áàéíà. Íèéò 20 õ¿íèéã õýâò¿¿ëýí íºõºí ñýðãýýõ ýì÷èëãýýíä õàìðóóëààä áàéíà.

Эмч, эмнэлгийн ажилчдын ур чадвар, иргэдэд үйлчилсэн тоо чанараар óëèðàë òóòàìä óðàìøóóëàë àâ÷ áàéãàà. Óðàìøóóëàëûã 25 àæèëòàíä 8100500 тºãðºãèéã îëãîîä áàéíà.

БОЭТ-ийн хөдөлгөөнт ýìíýëýãèéí эмч нар ирж 2 өдөр ажилласан.Óã үзлэгээр Дотор, ЭХО,Хүүхэд, Шүд, Нүд, Чих хамар хоолой эмч нар ирж үзлэг хийсэн. Үзлэгт 360 хүн хамрагдсанààñ õ¿¿õýä 75 õàìðàãäñàí.

Ñóì äóíäûí ýìíýëýã íü àðä èðãýääýý àíõàí øàòíû òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý áîëîí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæèéã öàã àëäàëã¿é ¿ç¿¿ëæ, øààðäëàãàòàé íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷иä ¿ç¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé 345 õ¿íèéã   13 À ìàÿãòààð øèëæ¿¿ëñýí

Íýí ÿäóó áîëîí ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýíä ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿íý òºëáºðã¿é ¿ç¿¿ëæ, øààðäëàãàòàé ýì òàðèàãààð ¿éë÷èëñýí. Íèéò 90 èðãýíä 1646000 òºãðºãíèé ýì òàðèàãààð ¿éë÷èëñýí.

Хүн  эмнэлэг 6õ7 õàðüöààòàé áàéøèí áàðüæ, ÒÀ-2 òºñ뺺ð 5.6 ñàÿ òºãðºãíèé èæ á¿ðýí áÿëäàðæóóëàõ äàñãàëûí òîíîã òºõººðºìæòýé áîëñíîîð ôèòíåñýýð õè÷ýýëëýãñýäèéí òîî íýìýãäñýí. Чèéðýãæ¿¿ëýëòèéí    êàáèíåòòàé áîëñíîîð çàëóó÷óóä áîëîí àõìàä íàñòàíãóóä  æàâõàà õýìíýëò áîëîí õèéí äàñãàëààð õè÷ýýëëýæ, õè÷ýýëýãñäèéí òîî íýìýãäýæ áàéíà. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä õàëäâàðò áóñ ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ìºí À/Äàðàëò èõñýõ ºâ÷èí ýðñ áóóðñàí.

Нөхөн үржихүйн ЭМэнд хөтөлбөрийн хүрээнд жирэмсний хяналтанд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            65 эх хамрагдсан. Нэг цэг төслийн хүрээнд тэмбүүгийн тестээр үзсэн. Төрсөн 71 эхийг 42 хоногийн доторх  2 удаа гэрийн эргэлт хийж эх ,нярайг үзэж зөвлөгөө өгөв.  Хүүхдийн палатанд ханын цаг ,өндөр  хэмжигч, хөшиг хийж,  хананд нь зурагт  хуудас нааж, тоглох дэвсгэр, тоглоомууд байрлуулав. Төрөхийн дараах өрөөг будаж, засаж тохижуулсан. Нэг цэг үйлчилгээ төслөөр жирэмсэн болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдан өвчтэй гарсан хүмүүсийг үнэгүй эмээр , мөн мянганы сорилтын сангийн төсөл хэрэгжиж үзлэг орох ёстой зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийг үнэ төлбөргүй багаж материалаар ханган үзлэг хийж байна. ДОХ БЗДХ ийн кабинетаас нэг удаагйн БЗХӨ ийг оношлох тестүүдээр хангаж өвчлөлийг  богино хугацаанд илэрүүлэн, өвчин цааш тархах даамжирхаас сэргийлэх ач тустай байна.

Сэтгэцийн эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хүрээнд Àðõèíû õóóëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ÅÁÑ-ûí àõëàõ àíãèéí ñóðàã÷èäûí äóíä Àðõèíû õóóëèéã õýí ñàéí ìýäýõ âý? ñýäýâò áóóõèà òýìöýýí çîõèîí áàéãóóëàâ.

Ñóìûí çàëóó÷óóäûí äóíä Óõààðàë ñýäýâò öýíãýýíò íýâòð¿¿ëýã çîõèîí áàéãóóëñàí. Óã íýâòð¿¿ëýã ÿâàãäñàíààñ õîéø 12 õ¿í àðõèíààñ òàòãàëçñàí.  Ìàíñóóðëààñ ñýðãèéëüå ñýäýâèéí äàãóó ñóðãàëòûã ÇÄÒÃ, ÕÖÀ, öàãäààãûí òàñãèéí àæèë÷èäàä ñóðãàëòûã çîõèîí ÿâóóëñàí. ̺í ñóìûí öàãäààãèéí òàñàãò ìàíñóóðàõ,ñýòãýö íºëººò ýìèéí ñóäàëãàà,çàðöóóëàëòûã ãàðãàí ºãñºí.

 

СОЁЛ СПОРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХҮРЭЭНД

 Сумын зургаан багийн иргэдийн дунд 14, шинээр тавьсан уран бүтээл 5, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дунд зохиосон соёлын арга хэмжээ 16,  уулзалт 18,   хурал 17,  үдэшлэг  цэнгүүний  үйл ажиллагаа 19 , кино үйлчилгээ 7, гадны тоглолт11 , нийт 117  удаагийн соёлын үйлчилгээ зохион байгуулав.    

Соёлын байгууллагаас зохион байгуулсан үйлчилгээний төлбөрт арга хэмжээнд хамрагсад 2010, төлбөргүй  үйлчилгээнд 4024  хамрагсад. Нийт хамрагсад 10640 үүнээс хүүхэд 1020 иргэдэд соёл, спортын үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгууллаа. Өөрийн орлого 639450 төгрөг.

          Соёлын төвийн ажилтан албан хаагчид болон ардын авьяастанууд, авьяаслаг  хүүхэд багачуудын  авьяасыг дэмжин урамшуулах ажлын хүрээнд  МУСТА цол тэмдгээр Сумын соёлын төвийн хөгжмийн багш Санжмятавын Пүрэвсүрэн, Данзанжамцын Базарваань, Дашнямын .Оюунчимэг, МУТААвъяастан цол тэмдгээр ахмад ардын авъяастан  Бадамын Мягмарсүрэн, Цагаанхүүгийн Байгалмаа, Дашнямын Баясал,Нарангэрэлийн Наранболд 9н сурагч Монголын хүүхдийн төлөө төвийн авъяас алтан медалиалаар, ССАЖЯамны хүндэт жуух бичгээр Соёлын төвийн бүжгийн багш Володягийн Ууганцэцэг, галч Авирмэдийн Ганболд,үйлчлэгч Цэндийн Баярмаа Монголын ҮЭ-ийн СТА цол тэмдэг,МЗХ Хөдөлмөрийн аврага алтан медалиар хөгжмийн багш Сундуйжавийн Батбаяр  МЗХ Тэргүүний залуу алтан медалиар СӨБ дуу хөгжмийн багш Пүрэвсүрэний Оюунцэцэг ЕБС-ийн багш Лувсандоржийн Гантулга ,Бадамын Хас-Эрдэнэ нар тус тус шагнагдлаа

          Хөдөөгийн болон сумын төвийн эмэгтэйчүүдийн Чуулга уулзалт-ыг сумын Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, 5-р багийн ажлын албатай хамтран зохион байгуулж, Чуулга уулзалт-нд мандаттай 200 эмэгтэй, нийт 432 эмэгтэйчүүд хамрагдав.

Багийн өдөрлөгүүдээр багийн нутаг  дэвсгэрт байрлах түүхийн үл хөдлөх дурсгалт газруудын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж , тухайн нутагт байрлах түүхийн үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хамгааллуулахаар  гэрээ хийсэн  иргэдтэй уулзан, түүхийн үл хөдлөх дурсгалт газруудыг үзэн шалгахад  ямар нэгэн зөрчил илэрсэнгүй. Сумын бүртгэл мэдээллийн санд байгаа түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хамгааллуулахаар тухайн нутаг дэвсгэрт байгаа иргэдтэй гэрээ хийн  дурсгалт газруудын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин ажиллаж байна.

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын  Соёл хариуцсан улсын байцаагч Мангалжав,  ССАЖГ-ын Соёл хариуцсан мэргэжилтэн Оюунбат, Аймгийн Музейн бүртгэл мэдээллийн ажилтан Нарангэрэл, Музейн Эрдэм шинжилгээний ажилтан Дэлгэрмаа, ЗДТГ-ын мэдээлэл технологийн ажилтан Отгонбавуу нарын бүрэлдхүүнтэй ажлын хэсэгтэй хамтран Соёлын өв тээгч иргэдийн бүртгэн баримтжуулах ажлын хүрээнд нийт 23 иргэнийг хамруулсан.

           Сумын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэгдсэн түүх соёлын дурсгалт газруудын материалыг нягтлан, маягтын дагуу бүртгэн баримтжуулах ажлыг зохион байгуулж байна.  Шинээр баригдсан Буриад сурын хөшөө, МУГЖ Дашнямын  дуут хөшөөг  хамгаалалтанд бүртгэн авах     саналыг сумын ИТХ-д  хүргүүлэн захирамж гаргуулан баримтжуулан сумын Байгаль орчны улсын байцаагч Ц.Оюунчимэгт бүртгүүлсэн.

Соёлын үйлдвэрлэл үйлчилгээний чанар, авъяастануудын үнэлэмжийг дээшлүүлэх, тэднийг дэмжиж, соёлын байгууллагатай хамтран урлаг уран бүтээлд оролцуулах, байгууллагын өнгө үзэмжийг сайжруулан, тоног төхөөрөмжөөр ханган материаллаг баазаа бэхжүүлэх талд анхаарч ажиллаж байна. Сумын 90н жилийн ойн арга хэмжээтэй холбогдуулан тоног төхөөрөмж, болон тайз шинэчлэн засварлах,  шинэ уран бүтээл Балжан хатан түүхэн эмгэнэлт драмын жүжиг толилуулах төслийн төсөв зэргийг төлөвлөгөөндөө тусган төсөл боловсруулан сумын засаг даргад уламжлуулан дэмжилэг  авсанаар ССАЖЯамны 36.700.000 төгрөгийн дэмжлэг , Монголын ирээдүй Эрүүл хүүхэд ТББ-н тэргүүн Х.Сэлэнгэ 20,0 сая төгрөг  Улаанбаатар  хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга Д.Энхбаатар 20.0 сая төгрөгийн хандив зэрэг санхүүгийн дэмжлэг авч ажилсан. Мөн ССАЖЯамны хандиваар олгогдсон 3.497.967 төгрөгийн Номын сангийн тоног төхөөрөмж, 6.246.900 төгрөгийн цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан ба  Балжан хатан жүжгийн тоглолтын хувцасны 16.000.000 төгрөгийн   үнэ бүхий  зүйлс,Сумын 90н жилийн ойн санхүүжилтээр  олгогдсон 416.500 төгрөгийн жүжгийн тоглолтын хувцас, 5.747.523 төгрөгийн концертын тоглолтын хувцас, 13.810.000 төгрөгийн гэрлийн тоног төхөөрөмж, 9.651.000 төгрөгийн Балжан хатан жүжгийн тайзны жижиг хэрэгслүүдэд, нийт 55.368.390 төгрөгийн үнэ бүхий  эд зүйлсийг эргэлтийн хөрөнгөд авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.

Бүжгийн багш В.Ууганцэцэг СУИС-ийн  бүжиг дэглээч, бүжгийн багшийн  3-р дамжаанд суралцаж байна. Номын санч Т.Оюун-Эрдэнэ Архив бичгийн цахим сургалт, Зүүн бүсийн номын санчдын уулзалт сургалт, Түүх соёлын дурсгалт газар, Соёлын өвийг баримтжуулах нь, Дорнод аймагт 9-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд  номын санчдын цахим сургалт, Халх голын цадиг хууч номын нээлтийн ажиллагаа, Тусгаар тогтнолын талбайд Номын баяр-Номын чуулган   нэртэй соёлын арга хэмжээнд номын санч Т.Оюун-Эрдэнэ оролцсон. Соёлын төвийн эрхлэгч Ч.Чимэдмаа аймгийн ССАЖГазраас зохион байгуулсан  Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулага өөрчлөлт орохтой холбогдуулан зохион байгуулсан нээлттэй хэлэлцүүлгэд оролцсон ба Дорноговь аймагт зохион байгуулагдсан Төвийн бүсийн Салбарын үйл ажиллагаа эрчимжүүлэх нь сэдэвт зөвөлгөөн, сургалтанд тус тус хамрагдлаа. Авъяастнуудийн ур чадварыг дээшлүүлэх авъяасыг нээн олонд таниулах ажлын хүрээнд  гэрээгээр мэргэжлийн багш жүжэгчдийг урин хамтран ажиллаж байна

Жч:   жүжгийн найруулагч ҮДБЭЧуулгын дэд захирал Н.Болд ,жүжгийн найруулагч МУСТА Л.Доржням , Бүжиг дэглээч МУСТА Х.Хашхүү,  гэрлийн найруулагч МУСТА Д.Эрдэнэчимэг Хөгжмийн багш МУСТА  Д.Ичинноров

Соёлын төвийн нийт номын фонд 9168789  төгрөгийн 2157ш номын фондтой. ном олголт: нийт 1876. Алслагдсан хөдөөгийн иргэдэд номын үйлчилгээг хүргэх талд анхааран сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй хамтран Номын аяны богц явуулын номын санг аялуулан  хөдөөгийн 4 багийн 4 өрхөд үйлчилсэн.        

            2014 оны 3-р сарын 2-нд Улаанбаатар хотноо нутгийн зөвлөлтэй хамтран 90н жилийн ойн хүрээнд сум суртчилах өдөрлөгийг зохион байгуулж 2500 иргэн хамрагдсан.   

           2014 оны 6-р сарын 7-нд  Дорнод аймгийн нутгийн зөвлөлтэй хамтран Дорнод аймгийн ХДТеатрт Нар хурайлсан аялгуу тоглолтыг тус тус амжилттай зохион байгуулсан. Нийт 520 иргэн хамрагдсан.

           Сумын 90н жилийн ойн хүрээнд 86.316.0 төгрөгийн өртгөөр Батын Ренчингийн зохиол Балжан хатан  эмгэнэлт жүжгийг тайзнаа толилуулахаар ажиллаж байна. Жүжгийн шаардлагатай 4358.0 төгрөгийн өртгөөр  тайз  засах, тайзыг шинээр өргөн болгох ажлыг ажилчдын нөөц бололцоог ашиглан гүйцэтгэсэн.   ССАЖЯамны 36.700.000 төгрөгийн дэмжлэг авсан. Монгол улсын ерөнхий сайдын гэргий Х.Сэлэнгэ 20,0 сая төгрөг,

  2014 оны 03 сарын 28 ны өдөр Аймгийн мэргэжлийн хяналтын  Соёл хариуцсан улсын байцаагч Мангалжав Соёлын өвийн  бүртгэл мэдээллийн сантай танилцан, Эрээн 6-р багийн төвд орших 13-р зууны булш  хирэгсүүрийг  мэдээллийн дагуу  очиж үзэн бүртгэсэн  

 

БАТЛАХ ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД:

Тус сумын нутагт үйл ажиллагаа эрхэлдэг ХЦ-ийн 0275-р ангитай хамтран Хил хамгаалахад туслах зөвлөлийг байгуулан жилийн ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  ХЦ-ийн 0275-р ангийн 1-р заставт ОНХСангаас 15000,0 мян/төгийн санхүүжилтээр уулзалтын байрыг засварласан, мөн Төрийн өмчийн хорооноос балансаас балансад шилжүүлэн  пургон машин  авах асуудлыг шийдвэрлэлээ . Мөн ХЦ-ийн 0275-р анги Сумын ЕБС-д цэргийн танхим нээж тохижуулан сурагчдад цэрэг эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн сургалт сурталчилгаа болон бусад үйл ажиллагааг явуулж байна.

 2013 онд ОНХСанд 30,0 сая төгрөгийн хөрөнгө төсөвлөж объектийн гал унтраах зориулалтаар ашиглах 3 тн-ийн багтаамжтай усны машин болон ус шахах зориулалтын хоолой, хошуу, ГХМэргэжлийн ангид зайлшгүй шаардлагатай багаж зэвсэглэмжийг худалдан авсан  ба 2014 онд ОНХСангийн урьд оны үлдэгдэл 2860,0 төгрөгөөр дутуу  багаж зэвсэглэмжийн  нөхөн хангалтыг журмын дагуу бүрдүүлсэн.  2014 оны ОНХСанд гамшгаас хамгаалах сан бүрдүүлэх зорилгоор 16.0 сая төгрөгийн хөрөнгийг тусгуулсан. Үүнээс 10,0 сая төгрөгийг  сумын хур хогийн цэгийг дарж булах, шинээр хогийн цэгийн нүх ухах, хашаажуулалтын ажилд зарцуулсан байна Орон нутгийн хөгжлийн санд тусгагдсан Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажилд  зарцуулах 6000,0 төгрөгийн санхүүжилт улсын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт тасарч байгаатай холбоотойгоор хасагдах тодотгол хийгдсэн.

ГХМ-ийн ангийн бие бүрэлдэхүүнд Улсын ОБЕГ-аас болон аймгийн ОБХ-с тус тус сургалт зохион байгуулсан ба сумын Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгах команд штабын дадлага сургуулилтыг  тус суманд   2014-04-12 нд зохион байгуулсан .

Сумын Эрүүл мэндийн төвтэй  хамтран цэргийн эмч нарын урьдчилсан үзлэгээр орж эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгдсөн эмчлэн эрүүлжиж болох залуучуудын бүртгэлийг гарган   хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган 38 иргэнийг дуудаж  үзлэгт оруулан эмчиллээ. 2014 оны үзлэгээр 111 иргэн эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгдсөн нь өмнөх оноос 10%-ийн бууралттай байна.

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН                          Г.БОЛДМАА

 

 

ХЯНАСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                      Б.ЧИМГЭЭ

Сэтгэгдэл   

 
0 #1 bold 2015-10-31 11:08
Usegnii fond aldaatai bn. Sumiin taniltsuulga bish tailan bn amjilt husey
Quote
 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...