Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

 

Дорнод аймаг Баян-Уул сумын ИТХ-ын 2013

оны 12 дугаар сарын 25-ы өдрийн 4 дүгээр

хуралдааны 04 тоот тогтоолын хавсралт

 

ДОРНОД аймгийн БАЯН-УУЛ СУМЫН

засаг даргын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх

үйл ажиллагааны хөтөлбөр      

 

2013.12.25

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хариуцах эзэн

 

Хугацаа

 

НЭГ. ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ТӨР  

Төрийн байгууллагын ил тод, шуурхай, хариуцлагатай байдлыг хангаж, авлига, шударга бус байдлыг үгүй болгож, хүнд суртлыг багасган. Иргэд, олон нийтийн оролцоог хангасан сайн засаглалыг хэрэгжүүлж, иргэндээ хүртээмжтэй үйлчилдэг нийтийн албыг бий болгоно.    

1.1

Иргэдэд үйлчлэх ”Нэг цонх”-ны үйлчилгээг бүрэн утгаар нь нэвтрүүлж, байгууллагуудын иргэдэд үйлчлэх хугацааг нэмэгдүүлэх.

ЗДТГ-ын Дарга

2014-2016

1.2

Төрийн байгууллагын дотоод ажлын цагийг хүчингүй болгож, иргэдэд нээлттэй, түргэн шуурхай, хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэх боломжийг бүрдүүлнэ.  

ЗДТГ-ын Дарга

2013-2016

1.3

Сумын ИТХ болон Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны мэдээллийг   хөдөөгийн иргэдэд хурдан, шуурхай хүргэх зорилгоор, fm ðàäèî, орон нутгийн телевизийн сувгийг нэвтрүүлэх ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлнэ.

Орлогч дарга

2013-2014

1.4

Хяналт–шинжилгээ, үнэлгээний вэб сайттай болох замаар мэдээллийн сан үүсгэж байгууллагуудыг хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цогц мэдээллээр хангах ажлыг судалж шийдвэрлэнэ.

ХШҮМ, МТАжилтан

2014

1.5

Архивын ажлыг боловсронгуй болгох иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор архивын программ ашиглаж архивын баримтыг программд нэг бүрчлэн оруулах,   стандартын шаардлага хангасан архивын зориулалтын өрөөтэй болгох.

Архив бичиг хэргийн ажилтан

2013-2016

1.6

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, иргэдийн оролцоо, саналын үндсэн дээр шийдвэрлэж байна.

Орлогч дарга

2013-2016

1.7

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага, баг, Иргэдийн нийтийн хурлын үр нөлөөг дээшлүүлж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Орлогч дарга

2013-2016

1.8

ИТХ-ын хурлын үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд төлөөлөгчдийн тойрогтоо ажиллах төсөв зардлыг төлөвлөн ажиллах нөхцөл боломжоор хангана.

Орлогч дарга

2014-2016

1.9

Багийн Засаг дарга нарын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтээ иргэдэд тайлагнан үнэлүүлэх журамд шилжинэ.

Орлогч дарга

2014-2016

1.10

“Цахим засаглал” хөтөлбөрийн хүрээнд сумын ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамжийг онлайнаар иргэдэд хүргэх, иргэд хүссэн мэдээллээ сумын төвөөс, гар утаснаасаа авах боломжоор хангах.    

МТАжилтан

2013-2016

1.11

Нутгийн захиргааны шинэ ордонтой болох талаар хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, төрийн байгууллагуудыг оновчтой байршуулан иргэдэд нэг цэгээс үйлчлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

ЗДТГДарга

2014-2016

1.12

Байгууллагын болон Хүний нөөцийн хөгжлийг хангах зорилгоор Төрийн албан хаагчдад /нийтийн албан тушаалтнууд/ хүний нөөцийн удирдлагын ур чадвар эзэмшүүлж, чадавхижуулна. Байгууллага бүрийг суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлнэ.

ЗДТГ-ын Дарга

2013-2016

1.13

Төрийн байгууллагад ашиглагдаж байсан зарим барилгыг өөрчлөн засварлах замаар бизнесийг дэмжих төв,   нийтийн байрны тоог нэмэгдүүлнэ.

Орлогч дарга

2013-2016

1.14

Багуудын нутаг дэвсгэрийн цэсийг хүн амын тоо, байршлыг харгалзан шинэчлэн тогтоож, багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулж, төвийн 2 багийг байртай болгох ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Орлогч дарга

2014-2016

1.15

ҮЭ-ийн байгууллагатай хамтын гэрээтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах зөвлөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй хамтран ажиллаж иргэдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллана.

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

2013-2016

1.16

Сумын Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй гурвалсан гэрээ байгуулж иргэдийн эрх ашиг, хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал, шударга өрсөлдөөнийг хангаж ажиллана.

Орлогч дарга

2013-2016

1.17

Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтыг давхардалгүйгээр оновчтой зохион байгуулах, төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэн үр дүнг үнэлэн иргэдэд мэдээлж байх.

Орлогч дарга

2013-2016

1.18

ОХУ-той харилцах сайн хөршийн уламжлалт харилцаагаа сэргээж Эвт модны наадам хийж харилцан үр ашигтай байх зарчимд үндэслэн ажиллана.  

Орлогч дарга

2014-2016

1.19

Гадаад харилцааны талаар баримтлах бодлоготой болно.

Орлогч дарга

2014

1.20

Чита мужийн Ага, Кьерийн районы эрүүл мэнд, сургууль, соёл, бизнесийн байгуулагуудтай шефийн харилцаа тогтооно.

Орлогч дарга

2013-2016

1.21

Хил орчмын   худалдааг өргөтгөх, иргэдийн түр хугацаагаар хил нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх, гадаадад зорчих   иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж, эрх зүйн болон эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

Орлогч дарга

2013-2016

1.22

Батлан хамгаалах салбарын талаарх хууль тогтоомжийг бүхий л талаар дэмжин, хамтын ажиллагааг сайжруулан, иргэн – цэргийн харилцааг бэхжүүлж, иргэдэд эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн сургалт, төслийн ажлыг дэмжин ажиллана.

ЗДТГ-ын Дарга

2013-2016

1.23

Гамшиг ослын голомтод үйл ажиллагаа явуулахад хэрэглэгдэх багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах бүх талын арга хэмжээг авна.

Төслийн зохицуулагч ЗДТГ-ын Дарга

2013-2016

1.24

Сумын хил дагуу гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх загоныг татах ажлыг зохион байгуулах талаар аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллана.

БОХУБ ЗДТГ-ын Дарга

2013-2016

1.25

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах үүднээс Цагдаагийн тасгийг байртай болгож орчин үеийн техник хэрэгслээр хангана.

Цагдаагийн тасгийн дарга

2013-2016

1.26

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн ажиллагааг сайжруулж, иргэдийн оролцоо дэмжлэгийг авч ажиллах, санхүүжилтын эх үүсвэртэй болгоно.

Цагдаагийн тасгийн дарга

2013-2016

1.27

Малын хулгайтай тэмцэх хөтөлбөр боловсруулж, мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Цагдаагийн тасгийн дарга

2013-2016

1.28

Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй эрүүл идэвхтэй амьдралын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, Архигүй жишиг сум болох хөтөлбөр боловсруулж, архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, иргэдийг дэмжинэ.

Нийгмийн ажилтан

2013-2016

1.29

Согтууруулах ундаа борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулж нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, Засаг даргын дэргэд архидан согтуурахтай тэмцэх сан байгуулна.  

Нийгмийн ажилтан

2014-2016

1.30

Аймаг, сум, хот хоорондын зорчигч тээврийг журамлаж, аюулгүй байдлыг хангасан тусгай зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгслээр зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Орлогч дарга, Цагдаагийн тасгийн дарга

2013-2016

1.31

Иргэний бүртгэлийн ажил үйлчилгээг эрчимжүүлэх, энэ чиглэлээр тодорхой ажлыг зохион байгуулж иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилнэ.

Иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтан

2013-2016

1.32

Хилийн хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хилийн зөрчлийг бууруулахад бүх талаар хамтарч ажиллана.

Хилийн цэргийн 0275 дугаар анги, ЗДТГ-ын Дарга

2014-2016

Хоёр. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бий болгох, бизнест ээлтэй орчин бүрдүүлэх замаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд эдийн засгийн бодлогын зорилт оршино

2.1. Эдийн засаг, бизнесийн орчин төсөв, санхүүгийн талаар

2.1.1

Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ болон орон нутгийн мэдээллийн технологийн нөөц боломжийг ашиглан сумын төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл, хяналт–шинжилгээ, үнэлгээний ажлын ил тод байдлыг нээлттэй болгоно.

Төрийн сангийн төлөөлөгч, ХШҮМ

2013-2016

2.1.2

Нэг талаас бизнесийн орчныг сайжруулах нөгөө талаас далд эдийн засгийг бууруулж, татварын орлогын бааз суургийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

-       Татварын байцаагчын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бизнес эрхлэгчдэд учирч байгаа зарим саад бэрхшээлийг арилган, татвар төлөх, тайлагнах үйл ажиллагааг хялбаршуулах замаар татвар төлөгчдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх.

-       Татварын байцаагчын үйл ажиллагааг нийтэд ил тод, нээлттэй болгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

-       Татвар хураалт, хяналт шалгалтын чанарыг сайжруулж, татварын албаны мэдээллийн сантай болох, иргэд, ААН татвараа сайн дураараа төлөх, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан биелүүлэх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллана.

Татварын байцаагч

2013-2016

2.1.3

Орон нутгийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах, төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд татварын хуулийн өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан төсвийн орлого дахь татварын ачаалалыг багасгах чиглэлээр хүчин чармайлт тавьж ажиллана.  

Татварын байцаагч, Төрийн сангийн төлөөлөгч

2013-2016

2.1.4

Төрийн болон хувийн хэвшлийн ААН байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

2014-2016

2.2. Үйлдвэр, барилга, дэд бүтцийн талаар

 

2.2.1

Орчин үеийн шаардлага хангасан тохилог зочид буудал барьж ашиглалтад оруулна.  

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.2

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, барилгын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ.

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.3

“ 20 айлын орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлж хүн амын ая тухтай амьдрах орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.  

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.4

Бага дунд орлоготой иргэдэд зориулсан байрыг барьж орон сууцны нөхцлийг сайжруулна.

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.5

Хямд өртөгтэй орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, зам, барилга, дэд бүтцийг сайжруулна.

Орлогч дарга

2013-2016

2.2.6

Мах, сүү, арьс шир боловсруулах, ноос угаах цех байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.7

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд сан”-гаас хөнгөлөлтэй зээл авахад нь бизнэс эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ.    

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.8

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулах, бизнесийн сургалт ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Нутгийн иргэдийн хөгжил, ахуйн үйлчилгээний төв” байгуулна.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2014

2.2.9

Ажилгүйдлийг бууруулах зорилгоор хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй салбаруудыг бодлогоор дэмжинэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.10

Сумын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг сэргээн засварлах, өргөтгөх арга хэмжээ авна.  

Орлогч дарга

2013-2014

2.2.11

Хөдөөгийн 3-н багийн төвийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана.  

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.12

Сумын хөгжлийн санг 300,0 саяаас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй болгоно.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.13

“Сумын төвийн шинэчлэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж жишиг сум болгон хөгжүүлнэ.

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.14

Сумын төвийн автозамын сүлжээг шинээр зохион байгуулж, төв болон туслах замуудыг шинэчлэн хатуу хучилттай, гэрэлтүүлэгтэй болгоно.

Орлогч дарга

2013-2016

2.2.15

Õóóðàé õºíäèéн голд ã¿¿ð шинээр барина.  

Орлогч дарга

2014

2.2.16

Үүрэн телефоны хамрах хүрээ, сүлжээг өргөтгөнө. Жи мобилийн станцыг өндөр хүчдэлд холбоно  

Орлогч дарга

2015-2016

2.2.17

Интернетийн сүлжээг өргөжүүлж, хурдыг нэмэгдүүлнэ.

МТМэргжилтэн

2013-2016

2.2.18

Сумын төвд дулааны болон цэвэр, бохир усны шугам сүлжээг шинээр тавьснаар амины орон сууцны хороолол баригдах эхлэлийг тавина.

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.19

Сум төлөвлөлтийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болгоно.

Орлогч дарга

2014

2.2.20

Сумын төвийн гудамж, гэр хорооллын зохион байгуулалт, эмх цэгцийг шинэчлэн өөрчилж, тээврийн хэрэгслийн саадгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Орлогч дарга

2013-2014

2.2.21

Сумын төвийн гол замуудад авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийж аюулгүй байдлыг хангана.

Орлогч дарга

2013-2014

2.2.22

Өрхийн хөдөлмөрийн чадвартай, ажил эрж буй иргэнийг жижиг дунд үйлдвэр байгуулах, ажлын байртай болоход дэмжлэг үзүүлнэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.23

Мод үржүүлэгийн газрыг цахилгааны төвлөрсөн эх үүсвэрт холбоно.

Орлогч дарга

2015-2016

2.2.24

Иргэдийн шинээр өмчилж авсан газарт цахилгаан, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Орлогч дарга, Газрын даамал

2013-2016

2.2.25

Сумын төсөвт байгууллагуудыг нэгдсэн болон бие даасан халаалтын систем, төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлнэ.

Орлогч дарга

2014-2016

2.2.26

Махны нийлүүлэлтийн шинэ тогтолцоог бүрдүүлж, Сумын хүн амын хэрэгцээт махны үнийг жилийн турш тогтвортой байлгах бодлого баримтална.

МЭҮТ

2013-2016

2.2.27

Суманд хүнсний ногоо болон малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, анхан шатны боловсруулалт хийх, хөдөө аж ахуйн бараа, түүхий эдийн бирж байгуулахыг дэмжинэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2014-2016

 

2.2.29

Талх, нарийн боов, сүү цагаан идээ, мах, махан бүтээгдэхүүн болон малын гаралтай түүхий эд боловсруулдаг жижиг ¿éëäâýð, цехèéã çàõ çýýëèéí эрэлт õýðýãöýýнд íèéö¿¿ëýí îíîâ÷òîé õýëáýðýýð зохион байгуулаí àæèëëóóëàõûã äýìæèнэ.  

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.30

“Нэг сум-нэг бүтээгдэхүүн” хөдөлгөөнийг улам эрчимжүүлэн брэнд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэржүүлэн хөгжүүлнэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.31

Ýðýýíèé ìîäíû ¿éëäâýðèéí ñóóðèí äýýð ãýð àõóéí ìîä, ìîäîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë áàéãóóëах санал санаачлагыг дэмжинэ.

Орлогч дарга

2013-2016

2.2.32

Зºãèéí àæ àõóéг хөгжүүлж, мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах цех байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.33

Õ¿íñíèé íîãîî, æèìñ äàðøëàõ, ñàâëàõ, æèìñíèé ÷àíàìàë, ñàâëàãààòàé æ¿¿ñ áýëòãýõ, малын гаралтай түүхий эд áîëîâñðóóëàõ цех áàéãóóëахыг дэмжинэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2014-2016

2.2.34

Хүн амын эдийн засаг, санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Нийгмийн ажилтан

2014-2016

2.2.35

Хувийн хэвшилтэй хамтран бизнес форум тогтмол зохион байгуулж, тодорхой асуудлуудыг шийддэг болно. 

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.36

Иргэдийн газар өмчлөлийг эрчимжүүлж, өмчилсөн газраа барьцаалан санхүүгийн эх үүсвэртэй болох бодит боломжийг бүрдүүлнэ.

Газрын даамал

2013-2016

2.2.37

Аймгийн Статистикийн газартай хамтран сумын ДНБ-ийг тооцох аргачлалыг шинээр бий болгоно.

Төрийн сангийн төлөөлөгч

2014-2016

2.2.38

Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, орон нутгийнхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хөдөлгөөн өрнүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг гадаад, дотоодод сургалтад хамруулах, туршлага судлуулах.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.39

Сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барина. Мөн эрээн багт 30 хүүхдийн цэцэрлэг барина.

Орлогч дарга

2014-2015

2.2.40

Шинээр ажлын байр бий болгосон болон 40-өөс дээш насныхныг ажлын байртай болгосон аж ахуй нэгжийг урамшуулна.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

2.2.41

Ульхан хилийн боомтыг цахилгааны эх үүсвэртэй болгох.

Орлогч дарга

2013-2016

2.2.42

Эрээн багийг гэрэлтүүлэгтэй болгож, худагтай болгох

Орлогч дарга

2013-2016

ГУРАВ. ИРГЭНД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ

 

3.1.Эрүүл иргэн эх орны баялаг

Чанартай, шуурхай эрүүл мэндийн үйлчилгээ  авах боломжийг иргэн бүрт олгох нь эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилт мөн.

3.1.1

Сумын õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäëûã õÿíàí òàíäàæ ìýäýýëýõ, ард иргэдèéã жилд нэг удаа үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамрóóëàõ òîãòîëöîî á¿ðä¿¿ëж, хөдөлгөөнт нүүдлийн эмнэлэг ажиллуулна.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.2

Х¿í àìûí äàðõëààæóóëàëòûã ñàéæðóóëàõ аяныг эрчимжүүлж, хàëäâàðò ºâ÷нийг шат дараатай бууруулна.  

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.3

Эх, нялхсын эндэгдлийг эрс бууруулна.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.4

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд явуулын нөхөн сэргээх үйлчилгээг эрчимжүүлнэ.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.5

“Эрүүл хүүхэд” аяны хүрээнд судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн өсөлт, бойжилтонд хяналт тавина. Шүд цооролт, хараа, сонсголын согогийг эмчлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авна,

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.6

Сум дундын эмнэлгийн иргэдэд хүргэх үйлчилгээ, чанарыг сайжруулах оновчтой менежмент нэвтрүүлж хэрэгжүүлж,   àíõàí øàòíû òóñëàìæ èæ á¿ðíýýð ¿ç¿¿ëäýã “Эрүүл мэндийн төв“ бîлгон áýõæ¿¿ëнэ.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.7

Эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж үйлчилгээ авах   боломжтой болгоход чиглэсэн арга хэмжээ авна.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.8

Эмч, мэргэжилтнүүдийг гадаад, дотоодын орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх боломжоор хангаж, эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.9

Эмч, эмнэлгийн ажилчдын ур чадвар, иргэдэд үйлчилсэн тоо чанараар урамшууллын механизмыг бүрдүүлнэ.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.10

Íýí ÿäóó, ýìçýã á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ, хөгжлийн бэрхшээлтэй èðãýäýä ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿íý òºëáºðã¿é ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëнэ.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.11

Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд эрс муудаж   цэрэг татлагын эмч нарын үзлэгээр орсон залуучуудын 20.0 орчим хувь нь эрүүл мэндээр тэнцэж байгааг сайжруулж 40.0 хувь болгох арга хэмжээг сумын эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран шийдвэрлэнэ.

Хүн эмнэлэг

2013-2016

3.1.12

Хүн бүр биеийн тамир, спортоор хичээллэх эрүүл амьдралын орчин нөхцлийг бүрдүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

Хүн эмнэлэг, Соёлын төвийн эрхлэгч

2014-2016

3.1.14

”Сэтгэцийн эрүүл мэнд”, “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” сумын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.  

Нийгмийн ажилтан

2014-2016

3.1.15

Хүн, мал, амьтны халдварт өвчнөөс сэргийлэх, эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ авах, тархалтыг бууруулахад зориулсан салбар дундын нөөцийг бүрдүүлнэ.

ЗДТГДарга

2013-2016

3.1.16

“Баг хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Эрээн багт багийн бага эмчийн загвар ажлын байр барьж багийн эмчтэй болгох.

Багийн Засаг дарга

2014-2015

3.1.17

Эрүүл орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн хамт олны санаачлагыг дэмжиж эрүүл баг, эрүүл ажлын байр шалгаруулан урамшуулна.

Засаг даргын орлогч

2013-2016

3.1.18

Орчны бохирдол, эрсдэлт хүчин зүйлийг багасгахад чиглэсэн ухуулга сурталчилгааг өргөжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулах шат дараалсан арга хэмжээ авна.

БОХУБ

2013-2016

3.1.19

Эрүүл мэндийн төвийг нэн шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах үүднээс шат дараатайгаар хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Хүн эмнэлэг

2014-2016

3.3.20

Суманд шүдний эмчтэй болгох

Хүн эмнэлэг

2014-2016

3.2.Чанартай боловсрол чадварлаг иргэний төлөвшил

 

3.2.1

Хүүхдийн цэцэрлэгийн îðíû òîîã íýìýãä¿¿ëæ, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийã ѪÁ-ä á¿ðýí õàìðóóëíà.

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

2013-2016

3.2.2

Дотуур байрàíä àìüäðàõ õ¿ñýëò ãàðãàñàí суралцагчдын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

ЕБС

2013-2016

3.2.3

ЕБС-ийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 640 хүүхдийн шинэ сургуультай болж ñóðãóóëèéí íàñíû õ¿¿õäèéã á¿ðýí õàмðóóëíà.

ЕБС-ийн захирал

2013-2016

3.2.4

Сургууль, цэцэрлэгийг өндөр хурдны интернэтэд холбож, багш, суралцагсадыг цахим боловсролын тогтолцоонд øèëæèõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëíý.

МТАжилтан

2013-2016

3.2.5

Цýöýðëýãèéí ìýðãэæëèéí áàãø, òóñëàõ áàãøийн õàíãàëòûã 100 хувьä õ¿ðãýж, áàãø íàðûã ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòàä õàìðóóëíà.

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

2013-2016

3.2.6

“Õ¿¿õäýä ýýëòýé ñóðãóóëü”, “Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèã÷ ñóðãóóëü”, ”Íîãîîí ñóðãóóëü”, ”Íýýëòòýé ñóðãóóëü”-èéí ¿çýë ñàíàà, àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëнэ.,

ЕБС-ийн захирал

2013-2016

3.2.7

Насан туршийн боловсролын үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, суралцагсдын хүрээнд тулгуурласан амьдрах ухаан, өрхийн орлого, санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, боловсролын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэглэнэ.  

Насан туршийн боловсролын багш

2013-2016

3.2.8

Боловсролын чиглэлээр “Авъяас” үндэсний хөтөлбөрт суурилсан сумын   дэд хөтөлбөр боловсруулан ажиллана.   ,

ЕБС-ийн захирал

2013-2016

3.2.9

Эрээн багаас явдаг сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан унааны үйлчилгээг дэмжинэ.

Багийн Засаг дарга

2013-2016

3.2.10

“Нэг компьютер-нэг багш”, “Нэг компьютер-нэг сурагч” хөтөлбөр боловсруулж, багш, эцэг эхийн идэвх санаачлагад тулгуурлан хэрэгжүүлнэ.

МТАжилтан

2013-2016

3.2.11

Орон нутагт чухал шаардлагатай, нарийн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч, багш, инженер нарын үнэлэмжийг өсгөж, орон нутагт тогтвортой ажиллах нөхцөл, орон сууцаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Орлогч дарга

2014-2016

3.2.12

Багшийн мэргэжил, арга зүйн хөгжил, ёс зүй, нийгмийн хамгааллын асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зорилгоор “Багшийн хөгжил” дэд   хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

Нийгмийн ажилтан

2013-2016

3.2.13

Дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хүүхдүүдэд чиглэсэн хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн оролцоо, чөлөөт цагийн асуудлаар сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах болон хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.  

Нийгмийн ажилтан

2013-2016

3.3. Соёл, спорт, аялал жуулчлал

 

3.3.1

Сумын орон нутаг судлах музейтэй болж, музейн үзмэрийн санг баяжуулж, хамгаалалтын системийг сайжруулна.

Соёлын төвийн эрхлэгч

2014-2016

3.3.2

Номын сангийн уламжлалт үйлчилгээг чанаржуулж, хүртээх арга замуудыг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.

Номын санч

2013-2016

3.3.3

Соёлын ажилтнуудыг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо бүрдүүлж, соёлын төвийг мэргэжлийн ажилтнаар бүрэн хангах арга хэмжээ авна

Соёлын төвийн эрхлэгч

2013-2016

3.3.4

Буриадын шашин бөө мөргөлийн өв уламжлалыг хамгаалах төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Соёлын төвийн эрхлэгч

2013-2016

3.3.5

Сумын нөхцөлд тохирсон аялал жуулчлалын хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлж аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын тохижилт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.

Соёлын төвийн эрхлэгч

2014-2016

3.3.6

Сумын аялал жуулчлалын нэгдсэн маркетингийн бодлого хэрэгжүүлж, жуулчдыг мэдээллээр хангах цахим хуудас нээж ажиллуулна.

Соёлын төвийн эрхлэгч, МТАжилтан

2014-2016

3.3.7

Түүх, соёлын дурсгалт газруудыг сэргээн засварлах, тохижуулах, хамгаалах ажлыг сайжруулж, аялал жуучлалын бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ

Соёлын төвийн эрхлэгч

2013-2016

3.3.8

Сумын нутаг дэвсгэрийн орчимд амралт, нөхөн сэргээх сувилал байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ.

Орлогч дарга

2013-2016

3.3.9

Буриад бөхийн соёл, нум сумыг хөгжүүлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгуулна.

Бөхийн холбоо, сурын холбоо

2013-2016

3.3.10

ОХУ-ын хөрш зэргэлдээ хотуудтай хамтарсан уламжлалт “аялал жуулчлалын өдөр”-ийг жил бүр үр дүнтэй зохион байгуулна.

Орлогч дарга

2013-2016

3.3.11

Өэлүн эхийн цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлэх.

Орлогч дарга

2013-2016

3.3.12

Сумын өсвөрийн болон залуу тамирчдын шигшээ багуудыг бүрдүүлж, сумын тэргүүлэх спорт болох сур харвааны төрөлд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, ирээдүйд улс, тив, дэлхийд алдартай тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

Сурын холбоо, ЕБС

2013-2016

3.3.13

Бөхийн холбооны өргөө, Уяачдын холбооны өргөөтэй болход дэмжлэг үзүүлэх

Бөхийн холбоо, Уяачдын холбоо

2014-2016

3.3.14

Залуучууд руу чиглэсэн соёл, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах, залуусыг спортод татан оролцуулах тэднийг дэмжих. /лигийн тэмцээн зохион байгуулах/

Залуучуудын холбоо

2014-2016

3.3.15

Төрд олон жил ажилласан туршлагатай ахмадуудаас зөвлөгөө авах байдлаар сум оронд тулгамдаад байгаа аливаа асуудлыг шийдвэрлэдэг болох.

Орлогч дарга

2014-2016

3.3.16

Санчинбалбарлин хийдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

Орлогч дарга

2013-2016

3.4.Халамжаас хамгаалалд, хамгааллаас хөдөлмөрт

3.4.1

Нийгмийн халамжаас хамааралтай өрхийн тоог бууруулах “Халамжаас хамгаалалд, хамгааллаас хөдөлмөрт” гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь хэмжээг 2016 он гэхэд 2 дахин бууруулна.

Халамжийн байцаагч, МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

3.4.2

Нийгмийн халамж, хамгаалал шаардлагатай иргэд болон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй ТББ-уудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж, дэмжлэг туслалцааг зорилтот бүлэгт, давхардалгүйгээр хүргэнэ.

Орчны бүсийн зөвлөл, Төслийн зохицуулагч Б.Энхжаргал, УГСГ-ын төслийн зохицуулагч Н.Отгонзаяа

2013-2016

3.4.3

Хүүхдийн нийгмийн гаж үзэгдэл, хорт зуршил, мэдээллийн хэрэгслийн сөрөг нөлөөлөл, тэвчишгүй хөдөлмөрөөс хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

Нийгмийн ажилтан

2013-2016

3.4.4

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, судалгааг хөгжүүлэх, ажил олгогч ажил хайгч хоёрыг ойртуулах бодлого хэрэгжүүлж, аймгийн Хөдөлмөрийн биржтэй хамтарч ажиллана.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

3.4.5

Иргэд, аж ахуйн нэгж, орон нутгаас гарч байгаа үүсгэл санаачилга, ахмад настан, оюутан, залуучуудыг хөдөлмөр эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэх, нийгмийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад оролцоход нь   хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар дамжуулан дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

3.4.6

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох, тэтгэврийн шинэчлэлийг нэвтрүүлэх, нэрийн дансны мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгон сайжруулна. 2013-2016,

Нийгмийн даатгалын байцаагч

 

3.4.7

“Ахмадаа ачлах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, “Ахмадын байр-г өргөжүүлж ахмадын чөлөөт цагийн төвтэй болгох.

Ахмадын хороо

2013-2014

3.4.8

“Ахмадын сан” байгуулж нэмэгдэл тэтгэвэр тэтгэмж, түлээ нүүрс олгох, орон сууцны нөхцлөө сайжруулахад нь туслах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Халамжийн байцаа, Ахмадын хорооны дарга

2013-2016

3.4.9

“Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэж, гэр бүлийн хөгжлийн сөрөг үзүүлэлтүүдийг багасгана.

Нийгмийн ажилтан

2014-2016

3.4.10

Сумын залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн чуулга, уулзалт, хэлэлцүүлгийг баг, сумын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулна.

Нийгмийн ажилтан

2013-2016

3.4.11

“Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, нийгмийн асуудлыг сайжруулах чиглэлд санаачлага гаргаж байгаа байгууллагуудтай хамтран ажиллах төсөл хэрэгжүүлнэ.

Нийгмийн ажилтан, Залуучуудын холбоо

2013-2016

3.4.12

Зорилтот бүлгийн орон гэргүй иргэдийг гэр, орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүëнэ.

Нийгмийн ажилтан, Багийн Засаг дарга нар

2013-2016

3.4.13

Өрх гэр бүлийн ажилгүй гишүүд, өрх толгойлсон хүмүүст мэргэшил эзэмшүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажил зохион байгуулна.

 

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

ДӨРӨВ. ШИНЭ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Уламжлалт мал аж ахуйг дэмжиж үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний зохион байгуулалтын тогтолцоог бүрдүүлж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, тогтвортой өсөлтийг хангана.

4.1

“Монгол мал” хөтөлбөр, “Хөдөө аж ахуйн бирж”, “Эрчимжсэн мал аж ахуй”, “Газар тариалан”, агуулахын аж ахуйн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, малын тоо толгой, ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.

 

 

МЭҮТ

2013-2016

4.2

Мàõ-сүүíий ÷èãëýëèéí ¿õэр, ìàõ-ноосны чиглэлийн õîíь, гахай, шувуу, çºãèéí àæ àõóéã тэргүүлэх чиглэл болгон õºãæ¿¿ëж, сумын ойролцоо мал нядалгааны цэг байгуулна.

МЭҮТ

2013-2016

4.3

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах зорилгоор өндөр ашиг шимт малын гүн хөлдөөсөн үрээр хээлтүүлэг хийх, бэлчээрийн мал аж ахуйд шилмэл омог, үүлдрийн хээлтүүлэгч тавих замаар мал сүргийн чанар, үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

МЭҮТасгийн Мэргэжилтэн М.Дэлгэрцэцэг

2013-2016

4.4

Хөдөө аж ахуйн хоршоо, фермерийн аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлэх ажлын хүрээнд:

Хоршоо байгуулах сонирхолтой малчид, иргэдийг дэмжин “Нэг багт-Нэг хоршоо” аян өрнүүлж, хоршоодын санал санаачилгыг дэмжин хөнгөлөлттэй нөхцөл, лизингээр тоног, төхөөрөмж нийлүүлнэ.

  • Олон нийтэд хоршоологчдын үйл ажиллагааг сурталчлах, хоршоологчдын бүтээгдэхүүн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үзэсгэлэн худалдааг 2 жил тутам зохион байгуулж тэдний ажлын санаачилгыг олон нийтэд сурталчилна.
  • Хоршооны менежер, сургагч багш баг бүрт 2-аас доошгүй бэлтгэж, хоршоо, малчдын бүлгийг чадавхжуулах, бэхжүүлэх болон төрөлжсөн сургалтуудыг жил бүр   зохион байгуулна.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

4.5

Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээг жил тутам төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

4.6

Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүдийг бэхжүүлэн, ариутгал халдваргүйтгэл, эрүүл ахуйн арга хэмжээг сайжруулж, мал сүргийг эрүүлжүүлэх цогц бодлого хэрэгжүүлнэ

МЭҮТасгийн  дарга

2013-2016

4.7

Суманд “Зоорь” төсөл хэрэгжүүлж, төмс хүнсний ногоо, махны зоорийн хүрэлцээ багтаамжийг нэмэгдүүлнэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2014-2016

4.8

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын шүүст болон уурагт тэжээл, хүлэмжийн тариаланг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2013-2016

4.9

Мал аж ахуй, хадлан, тариалангийн бага оврын тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний агуулах байгуулна.

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг, Майдарын буудай ХХК

2013-2016

4.10

Байгалийн гамшиг, зудын улмаас малчдад учрах эрсдлийг бууруулах зорилгоор даатгалд хамруулж, малжуулах төсөл хэрэгжүүлнэ.  

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг, М.Дэлгэрцэцэг,       Төслийн зохицуулагч

2013-2016

4.11

Үзэсгэлэн худалдааг жил бүр, Гойд ашиг шимт мал шалгаруулалт ба Үржлийн шилмэл малын үзэсгэлэн худалдааг 2 жилд 1 удаа сумын төвд зохион байгуулна.

МЭҮТасаг

2013-2016

ТАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Байгаль орчны багц хуулиудыг хэрэгжүүлж, уламжлалт байгаль хамгаалах зан заншлыг дээдэлсэн, бохирдуулагч нь төлөх, ашиглагч нь хамгаалах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил нь тогтвортой хөгжлийн бодлогод бүрэн нийцсэн байгаль орчинд орчинд ээлтэй сум болно.

5.1

Байгууллага, аж ахуйн нэгж бүр эзэмшил газрын 10-аас дээш хувийг ногоон байгууламжтай болгоно.

БОХУБ

2013-2016

5.2

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн хамтын менежментийг дэмжиж оролцогч талуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. Орон нутгийнхаа байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцийг зохистой ашиглах,нөхөн сэргээх, хамгаалах зорилгоор байгуулагдан ажиллаж буй малчдын бүлэг, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг дэмжинэ.

Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг

2013-2016

5.3

Ойн сан бүхий газруудыг гэрээгээр нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлж, хамгаалах, нөхөн сэргээх санал санаачилгыг дэмжинэ.

БОХУБ

2013-2016

5.4

Онон Балжийн байгалийн цогцолборт газрын Орчний бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэнэ.

ОБЗөвлөлийн нарийн бичиг Б.Долгоржав

2013-2016

5.5

Байгаль хамгаалах сангийн орлогыг нэмэгдүүлж төвлөрсөн орлогыг иргэдийн хяналтан дор 100 хувь нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд зарцуулдаг болно.

БОХУБ

2013-2016

5.6

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, аудитын эрх зүйн орчны шинэчлэлийн талаар сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг сайжруулна иргэдийн экологийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ

БОХУБ, Ойн анги

2013-2016

5.7

Мод үржүүлгийн газрыг өргөтгөж, нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

Ойн анги

2013-2016

5.8

Ой íºõºí ñýðãýýõ øààðäëàãàòàé ãàçðûã òîäîðõîéëæ, æèëä 150 ãà-ààñ äîîøã¿é òàëáàéã îéæóóëæ íºõºí ñýðãýýнэ.

Ойн анги,БОХУБ

2013-2016

5.9

Öàãààí çýýðèéí áàéðøèë, ¿ðæèæ òºëëºäºã ãîë íóòàã Шалз 5 толгой, Хараат, Номгон, Үет цагаан орон нутгийн òóñãàé õàìãààëàëòàä àâах àñóóäëûã ¿å øàòòàéãààð øèéäâýðëýíý.

БОХУБ, Газрын даамал

2013-2014

5.10

Эрдэнэтолгой нуурийг орон нутгийн òóñãàé õàìãààëòàíä àâ÷, ò¿¿íèé ýêîñèñòåìèéн õàìãààëàлтыг сайжруулна.

БОХУБ

2013-2014

5.11

Хог хаягдал зайлуулах тусгай зориулалтын автомашиныг засварлаж ”Хог хаягдалын сан” байгуулан сумын төвийн хог хаягдлыг ландфиллийн аргаар шийдвэрлэнэ.

БОХУБ

2013-2014

5.12

“Ногоон соёл иргэншил” хөтөлбөр боловсруулж ногоон ажлын байрыг дэмжиж ажиллана.

БОХУБ, МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг

2014-2016

5.13

Онон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн МТ-г хэрэгжүүлэх, Улз голын сав газрын зөвлөлийг байгуулан, сав газрыг хамгаалах төсөл хэрэгжүүлнэ.

ОБЗөвлөлийн нарийн бичиг Б.Долгоржав, Сав газрын захиргаад

2013-2016

5.14

Малын тоо толгойг бэлчээрийн багтаамж, даацад тохируулан малчдын бүлэг, нөхөрлөлд гэрээгээр хариуцуулан хамгаалуулах, ашиглуулах, бэлчээрийг улирлын хуваарьтай сэлгэж ашиглах, инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгүүд байгуулах замаар бэлчээрийн доройтол, талхлагдлыг бууруулна.,

МЭҮТасгийн мэргэжилтэн Д.Энхтунгалаг,

УГСГ-ын төслийн зохицуулагч Н.Отгонзаяа

2013-2016

5.16

Мод үржүүлгийн газар, инкубатор төв байгуулж, öýöýðëýãæ¿¿ëýëòèéí åðºíõèé òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ õýðýãæ¿¿ëнэ.

Ойн анги

2013-2016

5.17

Айл өрх, албан байгууллагууд орчин тойрондоо мод, сөөг тарьж цэцэгжүүлэх санал санаачлагыг урамшуулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

БОХУБ

2014-2016

5.18

Сумын төвийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, хот тохижилтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрыг шинээр байгуулж техник тоног төхөөрөмжөөр хангаж айл өрхөд сардаа 2 удаа тогтмол очиж үйлчилдэг системийг бий болгоно.

БОХУБ, Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар

2014-2016

5.19

Сум, баг тус   бүрийг ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, зогон татах, унтраах тоног төхөөрөмжтэй болгоно. Малчдын захиалгаар түймэр унтраах төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээ авна.

ЗДТГДарга, НҮБ-ийн сайн дурын ажилтан

2013-2016

5.20

Бэлчээрийн төлөв байдал, цөлжилтийн ажиглалт судалгааг хийж, даац багтаамжийг тодорхойлох, Цагийн байдлын урьдчилсан мэдээний хэмжилт судалгааг хийж болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх.

Цаг уурын станц

2013-2016

 

 

 

 

БАЯН-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

Сэтгэгдэл   

 
0 #2 Д.Дэнсмаа 2015-03-28 06:44
:lol:
Quote
 
 
0 #1 Д.Дэнсмаа 2015-03-28 06:40
Үйл ажиллагааны 1-р зорилгынхоо найруулгыг дахин харж засварлахыг хүсье.
:lol:
Quote
 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...