Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Баян-уул сумын нийгэм эдийн засгийг 2011 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2011 оны биелэлт

                             Äîðíîä àéìгийн баян-Óóë ñóìûí íèéãýì,

                     ýäèéí çàñãèéã 2012 îíä õӨãæҮҮëýõ Үíäñýí Чèãëýë

Áîäëîãî àðãà õýìæýý

Õóãàöàà

1.1.1. Òºð èðãýíèé íèéãìèéí ò¿íøëýëèéã ñàéæðóóëàõ, òºðèéí áîäëîãî øèéäâýðèéã îíîâ÷òîé ÷èãë¿¿ëýõ çîðèëãîîð îðîí íóòãèéí öàã ¿å, íèéãìèéí àñóóäëààð íýýëòòýé õýëýëö¿¿ëýã, ôîðóìûã çîõèîí áàéãóóëíà.

 

Óëèðàë á¿ð

1.1.2. Òºðèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààã èë òîä øóóðõàé, ÷èðýëäýãäýëã¿é õ¿ðãýõ çîðèëãîîð ìýäýýëëèéí ãýðëýí ñàìáàð áàéðëóóëæ, âýá ñàéò íýýí àæèëëóóëíà.

1 ä¿ãýýð óëèðàëä

1.1.3.   Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí íèéãìèéí áàòàëãààã õàíãàõ, àæèëëàõ íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð Òàìãûí ãàçðûí áàéðûã øèíý÷ëýхэд анхааран ажиллаж, øààðäëàãàòàé êîìïüþòåð òåõíèê õýðýãñýëýýð õàíãàíà.

 

Жилдээ

1.1.4 Төрийн албан хаагчдыг ажлын байранд нь суралцуулж, урт богино хугацааны сургалтанд хамруулан ажлын бүтээмж, ¸ñ ç¿é, õàðèóöëàãûã дээшлүүлэхэд анхаарч àæèëëàíà.

 

Жилдээ

1.1.5. Òàìãûí ãàçðûí äýðãýäýõ çî÷èä áóóäëûí áàðèëãûã òîõèæóóëàí àøèãëàëòàíä îðóóëíà.

2 äóãààð óëèðàëä

1.1.6. “Áàãèéí õºãæëèéã äýìæèõ” õºòºëáºðèéã òºëºâëºãººíèé äàãóó õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàæ 1, 3 äóãààð áàãèéí òºâèéí áàðèëãûí àæëûã äóóñãàæ òîõèæóóëàí àøèãëàëòàíä îðóóëíà.

Жилдээ

1.2.1 Õºðø çýðãýëäýý ÎÕÓ-ûí ìóæ, ðàéîíóóäûí óäèðäëàãóóäòàé óëàìæëàëò õàðèëöààã õºãæ¿¿ëæ ýäèéí çàñàã, íèéãýì, ñî¸ëûí õ¿ðýýíä õàìòàð÷ àæèëëàíà.

Жилдээ

1.2.2. Íóòãèéí çºâëºë áîëîí ТББайгууллага, àæ àõóéí íýãæ, èðãýäèéí ñàíàë ñàíàà÷èëãûã äýìæèí õàìòàð÷ àæèëëàíà.

Жилдээ

1.2.3. БНХАУлсад нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр туршлага солилцох аялалд иргэд, нөхөрлөл, байгууллагыг явахад зуучилна.

Жилдээ

1.3.1. 6 äóãààð áàãèéí òºâ áîëîí õèëèéí á¿ñ, çóðâàñò ãýìò õýðýã, çºð÷ëèéã áàãàñãàõ, õèëèéí çºð÷뺺ñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä àíõààð÷, õýâ æóðìûí öàãäààã àæèëëóóëíà.

Жилдээ

1.3.2. Ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, èðãýäèéí àìãàëàí òàéâàí àæ òºðºõ, àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, èðãýäèéг òàòàí îðîëöóóëæ, îëîí íèéòèéí áàéöààã÷, óðàìøóóëàëòàé ýðã¿¿ëèéã ¿ð ä¿íòýé àæèëëóóëíà.

 

Жилдээ

1.3.3. Ìàë õóëãàéëàõ ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàæ, ìàëûí õóëãàéòàé òýìöýõ ñàíãèéí áààç ñóóðèéã ºðãºæ¿¿ëíý.

Æèëäýý

1.3.4. Ñóìûí õýñãèéí òºëººëºã÷èéã óíààæóóëíà. /ìîòîöèêëü/

Жилдээ

1.3.5. Цагдаагийн тасгийн дэргэд тээврийн хэрэгслийн журмын хашаа барьж тохижуулан журмын дагуу ажиллуулна.

Жилдээ

1.3.6. Зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг жолооч нартай гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллана.

Жилдээ

2.1.1 Àõìàä íàñòàí, íýí ÿäóó, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé àéë ºðõ áîëîí çàëóó ãýð á¿ëèéã îðîí ñóóöòàé áîëîõîä äýìæëýã ¿ç¿¿ëíý.

Жилдээ

2.1.2. Õºäºëìºðèéí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé áîäëîãî õýðýãæ¿¿ëæ, 20 èðãýíèéã áàéíãûí, 250 èðãýíèéã ò¿ð áîëîí óëèðëûí ÷àíàðòàé àæëûí áàéðààð õàíãàæ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ çàìààð àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèíã áóóðóóëíà.

Жилдээ

2.1.3. Àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áîëîí ýìçýã á¿ëãèéí èðãýäèéí õàëàìæèéí òýòãýâýð òýòãýìæèéã íýìýãä¿¿ëæ, õºäºëìºð ýðõëýëò, õàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé áîëîí áóñàä òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëàõ çàìààð ÿäóóðëûã áóóðóóëíà.

Жилдээ

2.1.4. Ñóìûí òºâä íèéòèéí õàëóóí óñ áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëíà. ̺í 1, 3 äóãààð áàãèéí òºâä õàëóóí óñ áàðèíà.

 

Жилдээ

2.1.5. Õàíãàé íóóð, Ýðäýíý òîëãîéã ò¿øèãëýí çóíû ñóâèëëûí ãàçðûã áàéãóóëíà.

3 äóãààð óëèðàëä

2.2.2. Í¿¿äëèéí ãýð öýöýðëýã àæèëëóóëæ, ѪÁ-ûí õàìðàí ñóðãàëòûã íýìýãä¿¿ëýí ÿâóóëûí áàãøèéã óíààæóóëàõàä анхаарч ажиллана.

Æèëäýý

2.2.3. Ñóðãàëòûí îð÷èíã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð ÅÁÑóðãóóëèéí õè÷ýýëèéí èæ á¿ðýí áàéðûã øèíýýð áàðüæ, Öýöýðëýãèéí áàéðûã øèíý÷ëýõ áîëîìæ íºõöëèéã õàéí àæèëëàíà.

Æèëäýý

2.2.4. ÅÁÑ-èéí ñóðãàëòûã 11 áà 12 æèëèéí ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº, õºòºëáºðººð çýðýãö¿¿ëýí ÷àíàðòàé çîõèîí áàéãóóëæ, áàãøèéí óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí àæèëëàæ, ìýðãýæëèéí áàãøèéí õàíãàëòûã 100 õóâüä õ¿ðãýíý.

 

Õè÷ýýëèéí æèëä

2.2.5. “Çàéíû ñóðãàëòûí ¿íäýñíèé õºòºëáºð”-èéí õ¿ðýýíä íºõºí áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãàëòûã àëáàí áóñààð ýçýìø¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã ÷àíàðæóóëæ çàéíû ñóðãàëòûí òóðøëàãûí ãàçàðòàé áîëîõ, õºäººãèéí ìàë÷èí ºðõ¿¿äýä ñóðãàëò ÿâóóëàõ óíààíû àñóóäëûã ¿å øàòòàé øèéäâýðëýíý.

 

Æèëäýý

2.2.6. Àëáàí áóñ áîëîâñðîë, çàéíû ñóðãàëò, ä¿éöñýí õºòºëáºðººð ñóðàõ áîëîìæèéã íýìýãä¿¿ëæ, 2011-2012 îíû õè÷ýýëèéí æèëä áàãà áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûã 98.5 õóâüä, ñóóðü áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûã 100 õóâüä õ¿ðãýæ, 6 íàñòàé õ¿¿õäèéã ñóðãóóëüä á¿ðýí õàìðóóëàí ñóðãóóëü çàâñàðäàëò ãàðãàõã¿é.

Õè÷ýýëèéí æèëä

2.2.7. Îíû øèëäýã ñóðàã÷ààð øàëãàðñàí 1 ñóðàã÷èéí ñóðãàëòûí òºëáºðò äýìæëýã ¿ç¿¿ëíý.

3 äóãààð óëèðàëä

2.3.1. Õàðõèðààãèéí ñî¸ë, ò¿¿õèéí òºâ áàðèõ àæëûã ýõë¿¿ëæ, àÿëàë æóóë÷ëàëûã õºãæ¿¿ëýõýä àíõààð÷ àæèëëàíà.

Æèëäýý

2.3.2. Орон нутаг судлах танхим, ¸ñëîë õ¿íäýòãýëèéí ºð㺺 áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëíà.

Жилдээ

2.3.3. Ñóìûí Çàñàã äàðãûí íýðýìæèò Áóðèàä ñóðûí óëñûí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíèéã çîõèîí áàéãóóëíà. Íóì ñóìíû ¿éëäâýðëýë ýðõëýõ öåõ áàéãóóëàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ àæèëëàíà.

Жилдээ

2.3.4. Ñî¸ëûí òºâèéí ãàäíà, äîòîð îð÷èíã òîõèæóóëàõàä àíõààð÷ ãýðýëò¿¿ëýã, ãýðëýí ÷èìýãëýëèéã ñóóðèëóóëàõ, òºìºð õàøàà õèéõ, хөгжим, техник хэрэгсэл шинэчлэх çýðýã àæëóóäûã ã¿éöýòãýíý. պ人ãèéí èðãýäýä ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ óíààíû àñóóäëûã øèéäâýðëýíý.

Жилдээ

2.3.5. Ïàðàëèìïèéí àâàðãà Ä.Áààòàðæàâûí íýðýìæèò “Îëèìïèéí õîòõîí” амралт жуулчлалын газрыг байгуулаõ àæëûã ýõë¿¿ëíý.

Жилдээ

2.3.6. Èõ ñïîðò, íèéòèéí áèåèéí òàìèðûã õºãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ñóìûí äèçåëü ñòàíöûí õóó÷èí áàðèëãûã òîõèæóóëàí Ñïîðòûí öîãöîëáîð áîëãîí òîõèæóóëàõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä àíõààð÷ àæèëëàíà.

Жилдээ

2.3.7. Буриад түмний “Миний тоонот”, “Алтаргана” наадамд идэвхитэй оролцоно.

3 дугаар улиралд

2.4.1. Эмнэлгийн эмч, ажилчдын ёс зүй, харилцааны соёлыг сайжруулж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

Жилдээ

 

2.4.2. Ýðýýí áàãò ºðõèéí ýìíýëãèéí áàéð áàðüæ àøèãëàëòàíä îðóóëíà.

Жилдээ

 

2.4.3. Áàãèéí ýì÷ íàðûã õàðèóöñàí íóòàã äýâñãýðòýý òîãòìîë àæèëëóóëàõàä àíõààð÷ ãýðýý áàéãóóëàí ¿ð ä¿íã òîîöîæ àæèëëàíà.

Жилдээ

2.4.4. Õ¿í àìûí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîëûã äýýøë¿¿ëýõ çîðèëãîîð ñóðãàëò, ÷èéðýãæ¿¿ëýëòèéí áàéðûã òîõèæóóëæ àøèãëàëòàíä îðóóëíà.

Æèëäýý

2.4.5. Ýìíýëãèéí áàðèëãûí öýâýð áîõèð óñíû øóãàì ñ¿ëæýýã øèíý÷èëíý.

Æèëäýý

2.4.6. Хүн амд эрүүл хүнс хүргэх талд анхаарч, õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäàä ¿çëýã øàëãàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ, çààâàð çºâëºãºº ºã÷ àæèëëàíà.

Óëèðàë á¿ð

3.1.1. Áèçíåñ ýðõëýã÷äèéã äýìæèí æèæèã, äóíä ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõýä àíõààð÷ àæèëëàíà. Æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëýõ ñàíãèéí çýýëèéí õýðýãæèëòýíä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.

Жилдээ

“Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” өдөрлөгийг зохион байгуулж, үйлдвэрлэгчдийн зах зээлийг өргөжүүлэхýä àíõààð÷ àæèëëàíà.

Жилдээ

3.1.2. Òàòâàðûí áààç ñóóðèéã ºðãºòãºí, îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûã æèëä äóíäæààð 15-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿ëæ, òºëºâëºãººã íýð òºð뺺ð íü æèãä õàíãàí áèåë¿¿ëíý.

Æèëäýý

3.1.3. Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûí á¿ðä¿¿ëýëò, çàðöóóëàëò, ºì÷ õºðºíãèéí àøèãëàëò, õàäãàëàëòàä òàâèõ õÿíàëòûã ñàéæðóóëæ, òºñºâ ñàíõ¿¿ãèéí èë òîä áàéäëûã õàíãàí àæèëëàíà.

Æèëäýý

3.1.5. Õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷èä áîëîí ìàë÷äûã Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàéí äóðûí øèìòãýëä õàìðóóëàõ àæëûã æèë á¿ð 10-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿ëíý.

Жилдээ

3.2.1. պ人ãèéí ñóìäàä øèëýí êàáåëü òàâüæ, èíòåðíåòýä õîëáîõ àæëûí õ¿ðýýíä Èíòåðíýò ìýäýýëëèéí òºâòýé áîëíî.  

Жилдээ

3.2.2. Çàì, ã¿¿ð¿¿äèéí çàñâàðûí àæëûã òîãòìîë õèéæ, çàìûí òýìäýã, òýìäýãëýãýý õèéëãýíý.

Жилдээ

3.2.3. Ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòàíä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ òºâ ãóäàìæíû àéë ºðõ¿¿äèéí õàøààã øèíý÷ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëíà.

Æèëäýý

3.3.1. Îéãîîñ ìîä áýëòãýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàëòàíä îðóóëæ ñóìûí òºâä Ìîäíû çàõ àæèëëóóëíà. Менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан нөхөрлөлүүдтэй гэрээ байгуулж үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллана.

Жилдээ

3.3.2. Îíîí Áàëæèéí öîãöîëáîðò ãàçðûí îð÷íû á¿ñèéã õºãæ¿¿ëýõ ìåíåæìåíò òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýí àæèëëàæ, îðîí íóòãèéí ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ çýýëèéí ýðãýëòèéí ñàíã çîðèóëàëòûí äàãóó àæèëëóóëíà.

Жилдээ

3.3.3. Áàéãàëü îð÷íû õÿíàëò øàëãàëòûã ñàéæðóóëæ, çºð÷ëèéã áóóðóóëàõ çîðèëãîîð Äàðõèíòûí äàâààíû ºâºð, Àð Áèò¿¿ä áàéãàëü õàìãààëàãчèéí àæëûí áàéð áàðüæ, 2 áàéãàëü õàìãààëàã÷èéã унаажуулахад анхаарна.

Æèëäýý

3.3.4. Засмал давааны зам дагуух ойг цэвэрлэх, ойжуулах ажлыг зохион байгуулна.

Æèëäýý

3.3.5. Óëç ãîëûí ã¿¿ðíèé áàéãàëü îð÷íû õÿíàëòûí ïîñòûí áàéðûã òîõèæóóëíà.

Æèëäýý

3.3.6. Ойн ангийн дэргэд Мэдээлэл сурталчилгааны байрûã àøèãëàëòàíä îðóóëæ, иргэд байгууллагад сургалт, мэдээллийг тогтмолжуулна.

Æèëäýý

3.3.7. Ìàëûí òîî òîëãîéã æèë á¿ð 10-ààñ äîîøã¿é õóâèàð ºñãºæ, ¿¿ëäýð óãñàà àøèã øèìèéã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëíà.

Жилдээ

3.3.8. Ìàë ýìíýëýã ¿ðæëèéí áàéãóóëëàãóóäûí àæèë ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëæ, ìàëûã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, õàëäâàðò ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ýì÷ëýõ àæëûã ÷àíàðæóóëæ, õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëòûã áàãàñãàíà.

Жилдээ

3.3.9. Ñóìûí íèéò ìàë ñ¿ðýãò àíãèëàëò, ¿çëýã, ¿ðæëèéí àæëóóäûã õèéæ, á¿ðòãýëæ¿¿ëýõ, ýýìýãæ¿¿ëýõ àæëûã ¿ðãýëæ¿¿ëíý.

Жилдээ

3.3.10. Àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí ìàë íÿäàëãààíû ãàçàð áàéãóóëæ, ìàë, ìàõ áýëòãýëèéí àæëûã çîõèîí áàéãóóëàëòàíä îðóóëíà.

Жилдээ

4.1.1. Èðãýäèéã öýðãèéí àëáûã ñàéí äóðûí ¿íäñýí äýýð ãýðýýãýýð áîëîí áèåýð ä¿éö¿¿ëýõ, ìºíãºí òºëáºðèéí õýëáýðýýð îðëóóëàí õààæ áóé áàéäàëä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ óðüä îíû òºëáºð¿¿äèéã áàðàãäóóëíà.

Жилдээ

4.1.2. Гамшгаас хамгаалах алба, штабын бэлэн байдал, чадавхийг дээшлүүлж, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна.

Жилдээ

4.1.3. Ãàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ øóóðõàé áàã çîõèîí áàéãóóëæ, áàãàæ çýâñýãëýìæ, òîíîã òºõººðºìæèéã ñàéæðóóëíà. Нөхөрлөл бүрийг дундын сангаас 2, 2 үлээгч аппараттай болгоно.

   Жилдээ

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...